MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Borgå Svenska Socialdemokrater firade 110 år med musik och debatt

Kuva: Foto: Anette Karlsson

I Tolkis Folkets Hus firade Borgå Svenska Socialdemokrater (BSS) 110 år med bland annat en partisekreterardebatt om den politiska vänsterns situation.

 

Antton Rönnholm från SDP och Joonas Leppänen från Vänsterförbundet var rätt så samstämmiga i sin lägesanalys gällande behovet av förnyelse och tydligare budskap. I programmet ingick dessutom pianomusik, sång och en dansföreställning med elever från Tolkis svenska skola. Efter festen bjöd BSS på laxsoppa, kaffe och jubileumstårta. Valet av festplats var ingen tillfällighet, eftersom föreningens 110 år räknas från grundandet av Tolkis Arbetarförening år 1907.

 

Festen inleddes med ett tal av Mikael Hiltunen, FSD:s före detta verksamhetsledare som är ordförande för BSS. Han berättade om sina släktrötter i Tolkis, dit hans farfars far hade kommit från Viborg och hade varit med om att grunda Tolkis finska skola. Han nämnde några framstående medlemmar som föreningen har haft under åren och bland dessa utmärks framför allt Kaj Bärlunds insatser som miljöminister på 1980-talet. Hiltunen berättade också att han hade rekryterat Anette Karlsson till FSD. Hon sitter i stadsstyrelsen i Borgå och är för närvarande FSD:s vice ordförande. Om socialdemokratins ideologiska grund sade Hiltunen att Mona Sahlin har en utmärkt formulering i Möjligheternas land: ”I friheten växer jämlikheten”.

 

En djupdykning i socialdemokratins och vänsterideologins grundvalar blev det i debatten mellan partisekreterarna. Jonna Similä ledde diskussionen där båda partisekreterarna bedyrade att de vill erbjuda ett klart alternativ till den nuvarande regeringens politik i Finland. Antton Rönnholm slog fast att för honom är friheten den mest centrala av alla värderingar. ”Alla ska kunna bli allt det som de kan bli.” Tyvärr har högerns tolkning av frihetsbegreppet fått dominera i den offentliga diskussionen, medan socialdemokraternas syn på friheten omfattar även jämlikheten.

 

Vänsterförbundets partisekreterare Joonas Leppänen sade att för honom är demokratin det viktigaste. Finland ska förbli demokratiskt också i fortsättningen och friheten förverkligas i en situation där alla deltar i politiken på ett jämställt sätt. ”Ingen föds till en demokrat”, poängterade Leppänen och framhöll partiernas roll i bevarandet av demokratin. Similä undrade om den kommunistiska bakgrunden har lett till att vänsterpartierna i dag är rädda för ideologi.

 

Tillit behövs

Rönnholm påpekade att Mauno Koivisto sade att man inte ska undervärdera människornas förmåga att förstå men man ska inte heller tro att alla är intresserade av politik. Den som håller tal ska kunna skapa tillit hos åhörarna. Donald Trump gör det genom att utnyttja negativa känslor som hat och bitterhet. Leppänen medgav att Sovjetunionens roll i socialismens historia är ett problem när man ska presentera socialismen som ett alternativ till liberalismen. Han påpekade dock att Bernie Sanders och Jeremy Corbyn vågar ställa djärva mål och har fått i stånd ett skifte i diskussionen. På torget kan man inte tala om de vardagliga kompromisserna utan det gäller att tala om de breda visionerna om en annorlunda framtid. Intresset för politiken minskar om partierna framstår som för lika varandra.

 

Rönnholm sade om finländarnas värderingar att politiken fyller delvis samma behov som religionen. Folk vill känna samhörighet och få inspiration av politiken. En talare som Barack Obama inspirerar människor. Detta fenomen är vad president Emmanuel Macron kallar ”demokratisk heroism”. Om diskussionen handlar om två eller tre euro, väcks inte intresset utan folk vill uppleva någonting större.

 

Similä styrde diskussionen till klassfrågans betydelse i dagens politik. Leppänen ansåg att klass för en del människor är än i dag det mest centrala, medan andra upplever att till exempel kön är viktigare. Inom Vänsterförbundet förs det ständigt diskussioner om vilket perspektiv som ska ställas främst. Rönnholm påpekade att det finns också sådana väljare som identifierar med någon annans livsstil och status. De röstar inte rationellt enligt den egna klasstillhörigheten.

 

Similä frågade om identitetspolitikens betydelse i framtiden. Till den frågan replikerade Rönnholm att det blir allt svårare att föra en diskussion där alla finländare är med, eftersom alla kan söka en kanal där man får höra om det som man själv mest tycker om. SDP uppfattar han som ett parti för alla finländare, medan De gröna fortfarande framstår som ett parti för kvinnor och högutbildade personer som bor i Södra Finland och i städer som Jyväskylä.

 

Leppänen ansåg att det finns mycket att lära sig från medborgarrörelser men man ska komma ihåg att politiska partier ändå är någonting annat.

Rönnholm målade fram hotbilden från Frankrike där de gamla partierna håller på att försvinna för att de inte kan formulera sig tydligt i frågor som människorna oroar sig över. Socialdemokratin borde handla om vad rörelsen har att erbjuda i dagens värld och 2030 och 2050. Arvet från Forssaprogrammet framåt är fint och inbegriper stora framsteg inom utbildningen, kulturen och människornas delaktighet i samhället. Statsministerpositionen borde dock nås genom att blicka framåt.

Leppänen påpekade att arbetarrörelsen har byggts med mål som först kan ha verkat som orealistiska men man måste våga se på helheten. Vänsterförbundet har imagemässiga problem med den historiska bakgrunden men nu gäller det att tänka om.

 

Similä bad partisekreterarna att kommentera varandras partier. Rönnholm berömde Vänsterförbundets medlemsrekrytering men kritiserade tendensen att föra en svartvit diskussion och att vissa vill göra en kortsiktig politik. Han tillade att detta ingalunda är Vänsterförbundets problem ensamt utan sådant finns i alla partier. Leppänen sade att SDP inte ska göra det som Vänsterförbundet gör utan som bäst når de två vänsterpartierna helt olika väljargrupper och på det sättet blir de större tillsammans än var för sig.

 

Vårdreform och valfrihet

Social- och hälsovårdsreformen diskuterades ivrigt och det kom frågor från publiken om ämnet. Båda partisekreterarna var skeptiska till regeringens förmåga att ro reformen i land. Valfriheten ska bort, var det entydiga budskapet. Leppänen ansåg att nedmonteringen av välfärdssamhället är rena vansinnet. Rönnholm i sin tur betonade grundlagsdebattens betydelse. De som vill få välfärdssamhället på fall ifrågasätter förmågan att säkra de grundlagsenliga rättigheterna. Att vinna val är det enda sättet att få ändring till stånd, annars lyckas högern i något skede.

 

Anette Karlsson påpekade i sin replik att i kommunerna har det varit möjligt att bedriva en annan politik än vad regeringen står för till exempel i dagvårdsfrågan. Kaj Bärlund påpekade att mindre än 30 procent stöder vänstern i dag. Att vända trenden förutsätter ett bredare väljarunderlag för den politiska vänstern. Detta kan man nå med tydlighet, risktagning och djärvhet. Alla medlemmar kan inte hela tiden vara ense med den förda politiken. Det är inte så att alla britter som stöder Jeremy Corbyn är överens med alla mål som han ställer sig men de uppskattar hans djärvhet och det att han vågar stå för sin politik.

 

Rönnholm uppfattade den politiska situationen i Finland så att regeringen glider åt höger, medan vänsterpartierna finns kvar där de har varit. Han påpekade att regeringspartierna har rörliga väljare som inte identifierar sig borgerligt och som det är möjligt att nå.

Leppänen medhöll att det finns väljare till höger men att som vänster kan man inte på ett trovärdigt sätt frångå sina principer. Om miljöpolitiken sade han att De gröna inte har någon konsekvent utgångspunkt. Miljöpolitiken kan inte kopplas bort från ekonomiska frågor. Enligt Rönnholm kan vi ha tillväxt utan att leva över de resurser som vi har. Vi behöver materiella ting i världen vare sig det handlar om båtar, bilar eller något annat i framtiden. Leppänen underströk för sin del att nedskärningarna i utbildningen skär ned i Finlands ekonomiska möjligheter och i landets framtid.

 

En sann kamrat

En av veteranerna i Borgå Svenska Socialdemokrater är Börje Bärlund. Han kom med i Unga örnar i slutet av 1940-talet och anslöt sig sedan till partiet via den lokala svenska ungdomsorganisationen några år senare. Han har varit pensionär i fjorton år och som kommunalt anställd i över 40 år har han fått ett annat slags inblick i hur kommunen fungerar. Trafikförbättringsförslag är något som han intresserar sig för och en ny generation hoppas han att få se på bred front på samma sätt som hände i föreningen på 1960- och 1990-talet. När han kom med var åldersstrukturen mera blandad än vad den är i dag. Rosensymbolen är viktig för honom och något som borde synas i partiets logga. Börje Bärlund följer med sin tid genom att läsa olika tidskrifter och böcker fyra timmar om dagen. De elva barnbarnen, samtliga flickor, håller honom dessutom rätt så sysselsatt.

Elever från Tolkis skola bidrog till festprogrammet.

Mikael Hiltunen och Anette Karlsson.

 

 

 

 

 

 

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

Nordenskolan ger insikter och unikt nätverk

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Erica Helin talade om Nordenskolan på Samaks arbetarkongress på Arlanda i februari.

Erica Helin ser Nordenskolan som ett fint komplement till det övriga socialdemokratiska samarbetet inom Norden. Kontaktnätet kan aldrig bli för starkt.

 

Det är fråga om en facklig-politisk ledarutbildning som nyligen genomförts för tredje gången, i samverkan mellan ABF Norden och den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation Samak.

 

Utbildningen riktar sig till personer på centrala poster inom facket och socialdemokratiska partier, eller sådana som kan placeras på strategiska platser.

 

Från Finland är det ändå inte någon från riksdagsgruppen eller partiledningen som deltagit. Det beror dels på att det är bra att sprida det nordiska kontaktnätet på fler personer, dels på utbildningens språkkrav. Man måste behärska svenska och skandinaviska.

 

– För min del började det med en förfrågan från partiet om jag kunde delta med relativt kort varsel, säger Erica Helin som nappade på möjligheten under en period på cirka fyra månader.

 

Till utbildningen har hört två längre träffar, en i Köpenhamn innan jul och en i Stockholm i februari.

 

– Jag hade ingen aning om vad jag gick med i. Jag har svårt att säga nej då jag erbjuds intressanta saker. Jag har ett starkt intresse för det nordiska samarbete, säger Helin på FSD:s seminarium i Vasa i mars, en månad efter att Nordenskolans avslutning.

 

Mer samarbete med facket

Hon ska nu efter utbildningen vid behov ta initiativ till att sprida kunskap om den nordiska modellen och ingår i ett nordiskt alumninätverk.

 

I efterhand fäster hon stor vikt vid det fackliga inslaget i utbildningen.

 

– Under träffen i Danmark handlade det mycket om fackliga saker och jag blev positivt överraskad. Jag fick känna på hur det är att vara socialdemokrati i Danmark, Norge eller Sverige där samarbetet mellan facken och partiet är mer påtagligt än här.

 

– Jag fick en bättre bild av facket och en bättre förståelse för symbiosen mellan facket och socialdemokratin.

 

Nordenskolan utmynnade i en slutrapport, en slags deklaration till Samak som Helin å ena sidan omfattar fullständigt, å andra sidan finner onödigt vag.

 

Den viktigaste lärdomen handlar enligt Helin om att inse vikten av det nordiska samarbetet.

 

– Helheten är större än summan av de enskilda delarna. Man får mer kunskap och perspektiv då man kan bolla sin egen verklighet med en någorlunda lik verklighet som ändå är annorlunda. Annars finns risk för hemmablindhet. Det som alla tagit fasta på är att det är jätte viktigt med nätverk. Det är basen i det hela. Man känner till vem som finns där på andra sidan.

 

Viktiga kontakter

På Samaks arbetarkongress i början av februari berättade den svenska riksdagsledamoten Emilia Töyrä att utbildningen i tiderna gav henne större förståelse för den svenska modellen genom större förståelse för den nordiska modellen.

 

– Jag trodde jag hade goda kunskaper innan, men de fördjupades. Att hitta nya kamrater från hela Norden är den biten jag som nordist är gladast över, sade Töyrä.

 

På frågan om vad Nordenskolan bidrar med till hennes insats i Nordiska rådet svarade hon ganska lika som Helin kommenterade ovan:

 

– Jag ser skillnaderna mellan de nordiska länderna. Vi är lika, men det finns stora skillnader. Vi kan dra lärdom av varandra och att ha det med sig in i arbetet i Nordiska rådet är viktigt, samt att känna till arbetarrörelsens historia i de olika länderna.

 

Sammanlagt har mellan 50 och 60 personer gått Nordenskolan.

 

 

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139132]

Jacob Söderman 80 år: Miljöfrågan kan lyfta partiet

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jacob Söderman är bortrest över sin födelsedag och ser fram emot en sommar med bland annat cykling i i Alsace.  – Mina gamla arbetskamrater från EU-ombudsmannens kansli träffas varje år i början av juni i Strasbourg och cyklar till Molsheim – staden där Bugatti-bilen byggdes – och tillbaka till Strasbourg. Det blir 50 kilometer i behagligt tempo med goda vänner och litet mat och vin på torget i den gamla staden.

Jubilerande Jacob ”Jacke” Söderman ser miljöpolitiken som socialdemokraternas största miss och samtidigt en enorm möjlighet för framtiden.

Lue lisää

Jacob Storbjörk fortsätter leda FSD Österbotten

FSD Österbotten ordnade på sitt årsmöte en medelinsamling till förmån för Cancerföreningens kampanj för att åstadkomma en PET-röntgen till Vasa Centralsjukhus och på det sättet stärka cancervården i Österbotten. Storbjörk och Lindqvist är de som håller i lappen med texten #PETforBotnia på bilden.

Finlands Svenska Socialdemokrater i Österbotten samlades till årsmöte på lördagen. På mötet omvaldes Jacob Storbjörk enhälligt till kretsordförande. Även vice ordförande Jonna Lindqvist fick fortsatt förtroende.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.