MENY
Turva – Hymy

Brottspåföljdsmyndigheten: 84 fångar i Finland inblandade i våldsam extremism och radikalisering

Kuva: Foto: Rise

I fängelserna i Finland har iakttagelser om våldsam extremism och radikalisering gjorts om 84 fångar. 45 av dem är fortfarande intagna och 39 har antingen frigivits eller utvisats från landet, upper Brottspåföljdsmyndigheten (Rise).

 

 

Iakttagelserna är av varierande grad när det kommer till grad och natur. Enligt myndigheterna inom brottspåföljdssektorn är en del av observationerna allvarliga till sin natur. Uppgifterna framgår av en delrapport för ett projekt som går ut på att identifiera våldsam extremism och radikalisering. Projektet genomförs av Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Det har varit ett flertal observationer om extremism under projektet. Till exempel har fångar med muslimsk bakgrund begått misshandel i fängelserna i Finland där religionsanknutna faktorer misstänks ligga bakom. Man har också kunnat observera att terrorattacker med anknytning till extremistisk islam har firats i fängelser. Observationer har kommit in nästan varje gång efter en attack. Iakttagelserna visar att bland fångar finns personer som har en positiv attityd gentemot terrorism som riktar sig mot västerländska människor.

 

Utgångspunkten för våldsam radikalisering i fängelser är exponering för tankar eller ideologi med extremistisk framtoning. Exponeringen sker oftast under påverkan från en medfånge eller ett gäng i fängelset. Karismatiska ledarfigurer bland fångarna går konsekvent in för att radikalisera andra. När tillgång till Internet är begränsad hittas det extremistiska materialet i böcker eller cd-skivor eller också är det självproducerat, upper Rise.

Även saker och skeenden utanför fängelset kan bidra till att en fånge radikaliseras. Kommunikation med extremistiska nätverk, bekanta, auktoriteter och släktingar som delar samma tankegångar kan tjäna som bränsle för bitterhet och vrede.

 

Även högerextremism ett hot

I Finland berör fenomenet främst fångar med utländsk bakgrund och radikaliseringen är relaterad till religiöst motiverad våldsam extremism. Under projektet i Södra Finlands brottspåföljdsregion har man också gjort flera observationer angående politiskt motiverad våldsbejakande extremism. Observationerna ger vid handen att det största radikaliseringshotet gäller fångar som exponeras för en extremistisk islamism eller högerextrem ideologi.

Enligt rapporten ska fokus i förebyggandet av radikalisering under fängelsetiden ligga på personalutbildning, informationsförvärv och en säker anstaltsplacering. Hänsyn till säkerhetsaspekter vid placering i anstalt torde vara det mest effektiva sättet att hantera de problem som orsakas av radikalism och våldsam extremism, eftersom det fortfarande inte finns något belägg för effektiva rehabiliteringsmetoder.

ÄMNESORD

Diskussion

Socialdemokratisk ungdom: Finland borde fördöma Turkiets attacker!

Kuva: Johan Kvarnström
Mikkel Näkkäläjärvi.

Statsledningen tiger då den borde säga ifrån, anser Socialdemokratisk ungdom med anledning av Turkiets attacker mot kurder i Syrien.

 

Turkiets bombningar av kurdiska enklaven Arfin i området Rojava i norra Syrien inleddes med hänvisning till skjutningar från nämnda område mot Turkiet. President Erdoğan lovade krafttag då han kommenterade militäroffensiven på lördagen. Krigshandlingarna har redan krävt civila offer och kompliceras av att de grupper som Nato-landet Turkiet bombar får stöd av Nato-landet USA. Än så länge har USA inte signalerat om desto större spänningar länderna emellan offensiven till trots. Vapeninudstrin torde i varje fall vara nöjd.

 

Det är inte Mikkel Näkkäläjärvi som leder Demarinupret (Socialdemokratisk ungdom i Finland). Han anser att ett angrepp mot kurderna som kämpar mot IS är förkastligt och varnar för att de internationella spänningarna kan öka i och med att Turkiet på sätt och vis nu stödjer Rysslands sida i Syrien-kriget.

 

– Finland bör fördöma Turkiets handlingar och kräva att Turkiet slutar med denna oerhörda aggression och brott mot mänskliga rättigheter. Sådan här anfallspolitik måste fördömas bestämt, men Finlands statsledning tiger om saken, säger Mikkel Näkkäläjärvi.

 

Regeringens tandlösa agerande är enligt honom fullständigt förbryllande och tecken på att den utrikespolitiska ledningen verkar ha tappat bort Finlands linje helt och hållet. Än värre är enligt Näkkäläjärvi att utrikesminister Timo Soini besökt Turkiet och bedyrat hur Finland och Turkiet delar västliga värderingar.

 

– Därtill är det fullständigt obegripligt att Soini dessutom försvarar Finlands vapenaffärer till konfliktområden, som Mellanöstern. Att utnyttja andras lidande är avskyvärt. Finlands linje har varit att inte sälja vapen till krigförande länder och detta bör börja följas igen, säger Näkkäläjärvi.

 

 

FFC visar alternativ till aktiveringsmodellen – Förespråkar tjänster i stället för skrämsel

Aktiveringsmodellen måste upphävas, karenserna måste förenklas och servicen för de arbetslösa måste tryggas, slår FFC fast.

 

FFC publicerar i dag, tisdag, sin diskussionsöppning om hur sysselsättningstryggheten för arbetslösa kunde utvecklas.

I FFC:s sporrande sysselsättningsmodell, som är ett alternativ till aktiveringsmodellen, är karenserna klart lindrigare än nu.

Första gången får de arbetslösa i vissa fall endast en varning, varefter karenserna gradvis skärps. De arbetslösa kan också undvika karenserna genom att rätta sina fel eller genom att till exempel arbeta eller delta i utbildning eller annan service.

– Modellen ligger nära vår syn på hur arbetslösa ska behandlas i ett förtroendesamhälle. Vi utvecklar olika modeller under hela det här året och vi presenterar också förslag på fackförbundens och arbetslöshetskassornas möjligheter att hjälpa sina medlemmar att få jobb, konstaterade projektchefen Saana Siekkinen i dag när beslutsfattarna inom förbunden samlades i Helsingfors Mässcentrum.

– Aktiveringsmodellen måste upphävas och karenserna måste förenklas. De nuvarande karenserna är oskäliga och för komplicerade att förstå.

 

Se till var och ens situation

I stället för att skrämma med karenser uppmuntrar FFC:s modell de arbetslösa att söka jobb genom att garantera högklassig service och genom morötter för dem som till exempel tar emot kortjobb.

– Alla arbetslösa är sinsemellan olika, och därför behöver de individuell och personlig service. Det räcker inte med ett telefonsamtal, utan man måste träffa den arbetslösa ansikte mot ansikte genast i början av arbetslösheten, påpekar socialpolitiska chefen Pirjo Väänänen.

– Vid det första mötet kartlägger den arbetslösa och experten till exempel utbildnings- och servicebehovet samt arbetsförmågan, och skriver sedan in de här sakerna i den individuella sysselsättningsplanen.

De arbetslösa har också möjlighet att studera i sex månader utan begränsningar, förutsatt att de samtidigt gör de saker som står i sysselsättningsplanen och är beredda att ta emot arbete.

– Det är framför allt sådana arbetssökande som har svag utbildningsbakgrund som ska få ta del av arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen, och också karriärvägledningstjänsterna, måste få mer resurser, säger Väänänen.

 

Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsmodell genom att klicka här.

 

Diskussion

Viktor Kock: Nato-frågan ständigt på FSD:s bord

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– I debatten om Nato är ett av de vanligaste argumenten bland förespråkare att vi måste börja tala om frågan. Jag hoppas att de även lyfter upp frågan om Finland skall investera i fredsorganisationer eller krigsorganisationer på sina bord, säger FSD:s ordförande Viktor Kock.

 

I Yles senaste opinionsmätning om finländarnas inställning till Nato uppgav 53 procent att de är negativa till ett medlemskap medan 19 procent är positiva. Ifall Sverige ansöker om medlemskap ökade andelen som understöder ett finskt medlemskap till 30 procent men fortfarande är 50 procent negativa.

 

– Inom FSD har vi en ständig diskussion om det säkerhetspolitiska läget. Senast på fredagens styrelsemöte dryftades den oroväckande utvecklingen i Polen och Ungern där man gör stora inskränkningar i demokratin samtidigt som högerextrema rörelser stärker positionerna, säger Viktor Kock och tillägger att Natofrågan diskuteras väldigt ofta på FSD:s styrelsemöten. De ökade spänningarna runt Östersjön, upprustningen i Arktis och den farliga tuppfäktningen mellan Trump om Kim Jong-Un är för tillfället grunden till den diskussionen.

 

– Efter diskussionerna har vi alla gånger varit överens om att Finlands alliansfrihet är att föredra framom ett Natomedlemskap.

 

Det sistnämnda alternativet har dykt upp i media igen i och med att den nya moderatledaren, Ulf Kristersson, inför kommande riksdagsval vill göra Natofrågan till den stora valfrågan i Sverige. Viktor Kock understryker att Finlands säkerhetspolitik i vilket fall som helst inte ska styras av intressen vare sig från väst eller öst, den besluter vi själv om.

 

Natofrågan har förstås fått visst liv i och med presidentvalet där endast SFP:s kandidat Nils Torvalds öppet vill arbeta för ett medlemskap.

 

– Jag lyfter på hatten åt SU:s Christoffer Ingo som i samband med presidentvalet vill lyfta upp frågan även på SFP:s bord. Att Nils Torvalds förespråkar ett Natomedlemskap kan inte ha undgått någon men däremot tror jag det har gått fler förbi att det också är partiets linje, säger Viktor Kock och konstaterar att SDP:s åsikt är en annan.

 

Och det beror inte på att frågan inte skulle diskuteras, som Natoivrarna ofta påstår. Socialdemokraternas linje är, efter ständigt pågående diskussioner, att Finlands fredsarbete, som bör gynnas i alla situationer, inte gynnas av ett Natomedlemskap.

 

– Tyvärr beslöt riksdagen före jul att kraftigt minska finansieringen till fredsorganisationerna. SDP:s samtliga riksdagsledamöter motsatte sig nedskärningarna (medan så gott som alla från SFP röstade för nedskärningarna, Eva Biaudet undantaget, red.anm.).

 

– I debatten om Nato är ett av de vanligaste argumenten bland förespråkare att vi måste börja tala om frågan. Jag hoppas att de även lyfter upp frågan om Finland skall investera i fredsorganisationer eller krigsorganisationer på sina bord, säger Viktor Kock.

 

 

ÄMNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Utvecklingen i Ungern en stor utmaning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Maarit Feldt-Ranta på FSD:s styrelsemöte i Helsingfors den 19 januari.

EU har 40 gånger förlåtit länder som brutit mot ekonomiska överenskommelser, men fallet Ungern skiljer sig och handlar framför allt om mänskliga rättigheter, säger FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, nyss hemkommen från Budapest.

Lue lisää

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää