Nyheter

Folktingsmedaljer till Friberg, Lindblom och Helsing

Ralf Friberg och Christina Helsing fick i februari fira hedersmedlemskap i SDP. I dag, på Svenska dagen, får de fira att de föräras med folktingsmedaljer.
Ralf Friberg och Christina Helsing fick i februari fira hedersmedlemskap i SDP. I dag, på Svenska dagen, får de fira att de föräras med folktingsmedaljer.
Ralf Friberg och Christina Helsing fick i februari fira hedersmedlemskap i SDP. I dag, på Svenska dagen, får de fira att de föräras med folktingsmedaljer.

Ralf Friberg tilldelas i dag på Svenska dagen Folktingets förtjänstmedalj i silver för att han under hela sin långa karriär har arbetat för svenska språket. ABL:s kolumnist Britta Lindblom föräras i sin tur med Folktingets förtjänstmedalj. Det gör även Christina Helsing som under en lång tid har gjort en stor insats inom den sociala sektorn.

 

Folktinget delar i år ut tre förtjänstmedaljer i silver och 14 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna utdelas i samband med Folktingets Svenska dagen-fester i Helsingfors, Jakobstad och Åbo. Christina Helsing deltar i festen i Jakobstad medan Ralf Friberg och Britta Lindblom är på plats i Helsingfors ikväll.

 

Ralf Fribergs tankar om Folktinget och förtjänstmedaljen kan läsas här på kolumnplats.

 

Då Britta Lindblom minns tillbaka minns hon speciellt en viktig sak i arbetet för svenskans ställning. Den är från tiden då hon var ordförande för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott.

 

– Viktigast var att tillsammans med Viveca Lahti, som var biträdande folktingssekreterare på min tid, arbeta för svenska i vården. Vi tryckte en liten ordbok i fickformat för finskspråkiga vårdare – en vardagsparlör. Vi reste land och rike runt för att informera om patienternas rättigheter till vård på eget modersmål, svenska och finska. Vi skrev ett otal antal broschyrer om vilka regler som gäller konkurrensutsättning inom vården och förpliktelserna i språkligt hänseende. Vi mötte studerande inom vården och berättade för dem vad som gäller, säger Lindblom.


Hon beskriver en del av responsen som ”underlig”.

– Många tyckte att det var fint att någon i vården talade kinesiska eller ryska, men tanken om nationalspråkens jämställdhet var okänd! Vi skrev fallstudier om hur patienter behandlats och undersökte skyltningen på sjukhus. För det mesta måste svenskspråkiga ha synnerligen goda ögon eller inga ögon alls när det gäller allmänna upplysningar på sjukhus. Mycket har förbättrats, kanske för det idoga arbete vi gjorde.

 

Lindblom har ett konkret minne som med önskvärd tydlighet klargör frågans vikt. Det var en gammal kvinna som vårdades och alltid besvarade personalens frågor med “kyllä, kyllä”. Då utgick man från att hon förstod allting och svarade jakande. Det visade sig emellertid att kvinnan var svenskspråkig och att ordet kyllä var det enda hon kunde på finska.

 

Oro och glädje

Vård och omsorg är även vad Christina Helsings insatser kretsar kring. Då jag ringer upp henne på Svenska dagen berättar hon att hon blev helt överraskad då hon fick samtal från Folktinget om förtjänstmedaljen.

 

– Nog är det hedersamt, säger Helsing som finner det naturligt att som finlandssvensk arbeta för svenskheten.

 

För detta är Finlands svenska socialdemokrater (FSD) enligt henne ett utmärkt forum.

 

– Via FSD har SDP ett svenskt distrikt. Inget annat stort parti har en så livskraftig och framträdande organisation som SDP. Man har ett stort parti som man kan påverka, ett stort parti som lyssnar.

 

Helsing konstaterar att många mål har uppnåtts, men att svenskan i Finland även drabbats av domänförluster. Just nu är hon mest orolig för svenska språkets ställning i förhållande till vård- och landskapsreformen.

 

– Inom vård och omsorg är det ganska turbulenta tider. Man har anledning att vara bekymrad över vad social- och hälsovårdsreformen kan föra med sig för finlandssvenska frågor inom vård och omsorg.

 

Men oron till trots är det väl festdag i dag?

– ja, det ska bli trevligt att delta i festen i Jakobstad.

 

Motiveringarna för Folktingets förtjänstmedalj i silver är i sin helhet följande:

 

Friberg Ralf, skriftställare, Raseborg

 

Ralf Friberg har gjort en lång karriär där han under hela sitt yrkesverksamma liv aktivt arbetat för det svenska språket. Friberg inledde sin bana som journalist under 50- och 60-talet. Under åren 1965-1970 fungerade han som nyhetschef på YLE, för att sedan övergå i riksdagens tjänst och fungera som riksdagsledamot 1970-1979. Delvis samtidigt (72-89) var han också lektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Friberg har innehaft ett tjänster vid utrikesministeriet, och gjort internationell karriär vid nordiska ministerrådet och som pressattaché vid ambassaden i Stockholm. Under åren 1992-95 var han ambassadör i Aten och 1995-2001 i Köpenhamn. Friberg har också varit aktiv på det kommunala planet och fungerat som långvarig fullmäktigeledamot och ordförande för kulturnämnden i Raseborg. Friberg har också verkat aktivt inom Folktinget som folktingsledamot.

 

Gestrin Christina, tidigare folktingsordförande, Esbo

 

Christina Gestrin var riksdagsledamot under åren 2000-2015 och är för tillfället första ersättare i Europaparlamentet. Gestrin har fungerat som ordförande för Nordiska rådets miljöutskott och har varit medlem av den Parlamentariska Östersjökonferensen. Under 2011-2015 var Gestrin ordförande för Folktinget. Under hennes tid som folktingsordförande tog hon initiativ till Folktingets integrationsforum som senare utvecklats till De finlandssvenska integrationsdagarna. Gestrin har sammanfattningsvis en gedigen karriär som bevakare av de finlandssvenska frågorna och har i nordiska sammanhang hållit den finlandssvenska fanan högt.

 

Torvalds Nils, Europaparlamentariker, Helsingfors/Bryssel

Nils Torvalds har en lång karriär som journalist, både som redaktör och som innehavare av olika chefsuppgifter inom YLE. Torvalds har också tidigare fungerat som utrikeskorrespondent, och rapporterat från bland andra Washington och Moskva. Sedan 2014 är Torvalds europaparlamentariker och den enda representanten för Svenskfinland i parlamentet. Han har i sitt arbete i europaparlamentet hållit en ytterst hög profil och via sitt arbete gett en stor synlighet åt svenskan i Finland.

 

Motiveringarna till Folktingets förtjänstmedalj är följande:

 

Allardt Ljunggren Barbro, universitetslektor, Stockholm

Barbro Allardt Ljunggren är doktor i tvåspråkighetsforskning och lektor vid institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Hon var under många år förbundsordförande i Fris, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige. Allardt Ljunggren har målmedvetet och envetet arbetat för att skingra de fördomar och ibland totala okunskap som finns om finlandssvenskarna i Sverige och hon har också informerat om det svenska i Finland.

 

Djupsund Göran, professor, Mariehamn

Göran Djupsund har varit rektor vid Åbo Akademi i Vasa och är bland annat medlem i styrelsen för Folkhälsan och Vetenskapsrådet i Sverige. Som professor i statskunskap och masskommunikation har Djupsund utbildat många journalister och kommunikatörer i Svenskfinland. Hans specialområden är val- och röstningsbeteenden, politiska partier och politisk kommunikation. Djupsund har gjort sig välkänd som valkommentator i television och radio, men kommenterar också regelbundet samhällspolitiska fenomen och skriver artiklar och kolumner i flera tidningar. Djupsund påverkar samhällsdebatten och anlitas ofta över språkgränserna tack vare sin förmåga att hitta nya vinklingar och sitt nyanserade språkbruk.

 

Elfving Noomi, musiklärare, Vasa

Noomi Elfving har under fem decennier varit en folkbildare inom sången och musiken. Elfving har startat och lett en rekordmängd körer, undervisat i solosång och instrumentalmusik. Hon har verkat i hela Svenskfinland och nått ut till ett brett fält och delat med sig av sitt musikaliska kunnande. Hon har hållit körkurser och föreläst också utomlands och där uppträtt tillsammans med sångare och musiker. Det som drivit Elfving är att hon har gett den enskilda mänskan möjlighet att utöva musik och att hjälpa hen att finna sin egen förmåga. Samtidigt som Elfving har gett musiken och körsången som gåva åt väldigt många sångare har hon med sitt hängivna engagemang gjort en kulturgärning för hela Svenskfinland och Finland.

 

Elovainio Mauri C., diplomat, Helsingfors

Mauri C. Elovainio var grundande medlem av Centerns Svenska delegation och Centerns svenska distrikt. Han har hängivet arbetat för det svenska i Finland, och för det svenska språkets vård och funktion i Finland. Som politiker, först i Liberalerna och sedan i Centern i Finland, har han i alla sammanhang representerat och marknadsfört den finlandssvenska befolkningen. Elovainio har gjort stora insatser för att införa svenskan som ett naturligt och allmänt accepterat språk i Centern, och för denna språkpolitiska insats tilldelades han 2009, av dåvarande statsminister Matti Vanhanen, partiets högsta premiering Centerns guldmärke. Elovainio har verkat som press- och kulturråd vid Finlands ambassad i Stockholm, han var under många år medlem i Folktingets styrelse och förvaltningsutskott och han delar årligen själv ut ett stipendium till den abiturient som skrivit det bästa studentprovet i svenska språket vid Ressun lukio i Helsingfors.

Helsing Christina, socialarbetare, Jakobstad

Christina Helsing har under en lång tid gjort en stor insats inom den sociala sektorn, som kurator men också genom ett aktivt föreningsliv, och hon har gjort ett stort arbete inom bland annat Unga örnar, Jakobstads Svenska Arbetarförening. Hon har också en lång karriär inom politiken, i över 20 år var hon medlem av stadsfullmäktige och har suttit ännu längre i stadens socialnämnd. Under senaste mandatperiod var hon även medlem i Jakobstads stadsstyrelse.  Helsing har inte bara haft kommunala förtroendeuppdrag utan även interkommunala uppdrag, till exempel som medlem i Kårkullas styrelse. Under hela sin verksamma tid har Helsing betonat det svenska språkets roll i Finland och hon har genom sina många olika uppdrag alltid framhållit det svenska språkets betydelse samt finlandssvenskarnas rättigheter att få tala svenska och få service på vårt eget modersmål.

 

Huokuna Pekka, ecklesiastikråd, Helsingfors

Pekka Huokuna är sedan 2009 ecklesiastikråd inom Kyrkostyrelsen. Huokuna har målmedvetet värnat om och främjat det svenska språkets ställning vid Kyrkostyrelsen och inom kyrkan, genom att arbeta för lika behandling av de bägge nationalspråken. Huokuna har visat stor förståelse för den språkliga minoritetens behov av särlösningar för att kunna garantera ett livskraftigt kyrkligt arbete på svenska. Huokuna bemödar sig alltid om att använda svenska i tal och skrift i kontakter med svenskspråkiga. Han är också mån om det nordiska samarbetet och upprätthåller täta kontakter med de skandinaviska systerkyrkorna.

 

Kronberg Birgitta, hedersordförande, Pargas

Birgitta Kronberg är ordförande för Svenska hörselskadade i Åboland. Hon har varit invald i Svenska hörselförbundets förbundsstyrelse 2001-2016, som suppleant och styrelsemedlem samt från och med år 2003 som ordförande. Från och med år 2017 är Kronberg hedersordförande i förbundet. Under Kronbergs tid som ordförande moderniserades förbundets verksamhet. Hon hörde till initiativtagarna till att bilda SAMS och att bilda samarbetet TRIO. Hon har i nordiska sammanhang, inom ramen för Nordiska hörselskadades samarbetskommitté, lyft upp vikten av att skandinaviskan används i nordiska sammanhang. Kronberg har gjort ett gediget arbete för att lyfta upp finlandssvenska hörselskadade och för att underlätta deras situation.

 

Lerche Jessica, verksamhetsledare, Grankulla

Jessica Lerche är verksamhetsledare för Luckan sedan år 2005. Hon har fungerat som fullmäktigeledamot i Grankulla 1997-2009 och bland annat varit medlem av ungdoms- och skolnämnden. Lerche var också långvarig styrelsemedlem i Sydkustens landskapsförbund (2003-2017). Lerches främsta merit är ändå hennes insatser för att utveckla Luckan, som idag är en tongivande finlandssvensk institution inom kultur, information och ungdomsfrågor. På fritiden är Lerche också föreningsaktiv, bland annat inom Grankulla kulturförening.

 

Lindblom Britta, pol.mag., Ingå/Kos

Britta Lindblom har under lång tid varit Finlands svenska socialdemokraters fullmäktigeledamot i Ingå och varit fullmäktigeordförande 1994-1997 och 2000-2012. Lindblom har aktivt arbetat för svenskan. Hon har gjort betydande insatser för vård och omsorg på svenska, bland annat som långvarig ordförande för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott och som medlem och viceordförande i Kårkulla samkommuns styrelse. Lindblom är idag bosatt på Kos och har under de senaste åren aktivt arbetat för att flyktingarna som nått ön ska ha ett drägligare liv i väntan på att deras resa ska fortsätta.

 

Nylund Tina, välfärdschef, Nykarleby

Tina Nylund arbetar som välfärdschef i Nykarleby och till hennes uppgifter hör förutom kultur och fritid, Arbis och biblioteksverksamheten också välfärdsfrågor och förebyggande hälsoarbete. Nylunds engagemang sträcker sig långt utöver vad som förväntas av en tjänsteman och hon har också som privatperson varit en drivande kraft för det som sker inom kulturlivet i Nykarleby. Nylund har varit engagerad i internationellt ungdomsarbete, har tagit hand om en grupp asylsökande från Afrika och ledsagat dem in i den finlandssvenska kulturen i Nykarleby och hon har varit med om att organisera många evenemang i Nykarleby.

 

Rauhala Auvo, chefsöverläkare, Vasa

Auvo Rauhala har med ett stort engagemang och med gedigen kunskap kämpat för att Vasa centralsjukhus ska få behålla en omfattande jour. Han har under sin karriär vid Vasa sjukvårdsdistrikt alltid värnat om ett fullständigt tvåspråkigt centralsjukhus och för att så väl svenskan som finskan ska vara levande i sjukvårdsdistriktet. I samband med riksdagsbehandlingen av jourfrågan försåg han beslutsfattarna med en promemoria som ingående påpekade brister i den beredning som hade gjorts vid Social- och hälsovårdsministeriet.

 

Turunen Kari, dirigent, Kervo

Kari Turunen är Akademiska sångföreningens dirigent och konstnärliga ledare sedan 2008. Han leder också kammarföreningen Kampin laulu, körerna Chorus Cantorum Finlandiae, Spira Ensemble och Ensemble Petraloysio. Turunen har tidigare lett Lyran (1998-2009) och genom det dirigerat Akademen under julkonserter allt sedan slutet av 1990-talet. Som långvarig dirigent för Lyran och Akademen har Turunen gjort betydande insatser för det finlandssvenska musiklivet. Han är välkänd i hela Svenskfinland som en skicklig och omtyckt dirigent och körpedagog.

 

Wentin Anders, tidigare rektor, Uleåborg

Anders Wentin har varit rektor för Svenska privatskolan i Uleåborg (SPSU) i två omgångar, under åren 1997-1998 och 2000-2003. Wentin har målmedvetet arbetat för att stärka den svenska kulturen i en finskspråkig miljö och också fungerat som verksamhetsledare för Svenska Kulturens vänner i Uleåborg (2003–2017). Han har varit en av de drivande krafterna bakom den svenskspråkiga barnträdgårdens och skolans utveckling. Mycket tack vare detta finns det nu nästan ett helt kvarter som de förfogar över (svenska kvarteret). Wentin har aktivt arbetat för att göra skolan känd såväl i Uleåborg som utanför staden och medverkat till skolsamarbete över språkgränserna. Han var också en av initiativtagarna till att Nordenshus och Luckan öppnades i Uleåborg 2016. Genom sitt idoga arbete har Wentin gett en stor synlighet åt svenskan och den finlandssvenska identiteten i Uleåborg.

 

Wilhelmsson Thomas, professor, kansler, Helsingfors

Thomas Wilhelmsson har varit kansler för Helsingfors universitet 2013-2017. Före det var han rektor för Helsingfors universitet (2008-2013) och åren 1998-2008 som prorektor med ansvar för bland annat tvåspråkigheten vid HU. Wilhelmsson har i sitt arbete konstant arbetat för en levande tvåspråkighet och är en synlig representant för finlandssvenskarna, inte minst genom sitt uppdrag som styrelseordförande för YLE. Han har också varit aktiv inom det nordiska samarbetet, bland annat som viceordförande i Stockholms universitets styrelse och genom sitt eget forskningsområde och inom högskolesamarbetet.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 7 Demokraatti
VUODEN VALTUUTETTU - Minna Räsänen vei pisimmän korren
MINÄ-MINÄ-ERO! - Sipilä otti ja lähti
NORJA - Hoitotyön onnela
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast