MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Kolumn

Tomi Kontkanen

Grindsamhällets skapare

Under de senaste åren har välfärdssamhället nedmonterats i en allt snabbare och mer arrogant takt från flera olika dimensioner. Det handlar om småbarnspedagogik, äldreomsorg, utbildning men också social- och hälsovårdsområdet. Regeringen, som består av den värdekonservativa nyliberala trion, vill privatisera en stor del av den nationella egendomen som upprustats i ett århundrade i en takt som saknar historiskt motstycke. Har någon frågat vad den mänskliga och samhälleliga kostnaden kommer att vara om de får vad de vill?

De samhälleliga klyftorna ökar i samhället mellan de rika och de fattiga. Samtidigt som de fattigas chanser att utveckla som människor fråntas. Att utbilda sig har blivit mer kostsamt för dem som inte har rika föräldrar som är villiga att sponsorera sina barn. Nuförtiden måste studerande ta mera lån än tidigare för att få sitt socialbidrag. Medan deras läroanstalters budgetar och därmed utbildningskvalitet har nedskurits signifikant. Tillika har regeringen utpressat arbetarparten på arbetsmarknaden till en intern devalvering med hotelser om tvångslagar. Allt detta medan finanserna för äldreomsorgen har nedskurits och självriskandelen för mediciner höjts. Även den subjektiva rätten att sätta sitt barn i daghem har fråntagits. Dörr för dörr stängs för de fattiga och svaga i samhället medan de rika bär allt mindre ansvar över den samhälleliga freden.

I det senaste utspelet har regeringen som består av Samlingspartiet, Centern och Blå framtid genomdrivit den så kallade sanktionsmekanismen som går under rubriken aktiveringsmodell. Modellen förvandlar TE-byråernas arbetare till Stasi-tjänstemän som ska strikt övervaka sina medmänniskor. Kanske Finland får en egen filmversion av Das leben der anderen om den empatiska tjänstemannen som vill rädda dem som hen övervakar. Har inte regeringen någon form av skamkänsla eller samvete för alla sina orimliga beslut som skuffar mer och mer människor ner i desperationens mörker? Om deras solidaritetskänsla existerar inte mot utsatta människor som måste fly för sina liv från krig och misär, så finns inte känslan ens gentemot landets egna medborgare.

Arrogansen är nästan obegriplig. Värsta av allt är att regeringen har planerat eller har planer att privatisera landets väg- och rälsnätverk. Inte ens våra social- och hälsovårdstjänster är ohotade när regeringen ska öppna den lilla finska hälsovårdsmarknaden till globala vårdbolagsjättar. Om vi inte ens klarar av att ha en hälsosam och effektiv livsmedelsmarknad i Finland så hur ska vi klara av med effektiv hälsovårdsmarknad? I princip handlar deras så kallade reform om en radikal nedmontering av välfärdssamhället och staten som upprustats under så många, många generationer. Om reformen blir genomförd i dess nuvarande form kommer de rikas hälsovård och globala vårdjättarna att ha kalas eftersom skattebetalarnas medel kommer att gå direkt i deras fickor. Tillika som de fattiga tvingas överleva med den billigaste och sämsta möjliga hälsovården. Allt detta sker under enbart en mandatperiod i riksdagen.

I samband med den massiva nedmonteringen av samhällets hälsovårdskapacitet har regeringen planer att skapa en ytterst kostsam landskapsförvaltning som kommer att kosta flera miljarder utöver den kommunala och statliga förvaltningen. Kunde inte även dessa resurser användas bättre?

Allt denna regering har sysslat med, allt från den politiska sommarteatern vi upplevde i somras till aktivitetsmodellen, är som från en dystopisk miserabel mardröm. Världen känns mer och mer upp och ner som en kall plats utan solidaritet och medmänsklighet. I USA ropar dåren i Vita huset om den gröna kolen (som enbart existerar i hans huvud) tillika som han gett de rika historiens största skattelättnader. Här hos oss nedmonteras välfärdssamhället medan raketmannen i Nordkorea hotar världen.

Om regeringen fortsätter och får sin vilja igenom kommer de att lyckas med att totalt nedmontera Finlands välfärdssamhälle. Något som i längden leder till skapandet av ett segregerat grindsamhälle där de rika och fattiga bor skilt från varandra. Lite som på medeltiden när städerna omringades av skyddande ringmurar. Egentligen är grindsamhällen fortfarande normen ute i den stora världen och Norden har enbart varit det udda undantagen som väcker förundran. Men den rådande freden kommer knappast att hålla så mycket längre om nedmonteringstakten fortsätter i sin nuvarande form. Om förstörelsens dogmer fortsätter att regera kommer de rika snart att få bo i sina grindsamhällen. Men i så fall kommer de sociala och ekologiska problemen, som borde egentligen lösas, att bli enbart värre. Istället får de rika slösa resurser i att lösa ett dumt självskapat säkerhetsdilemma när desperationen och problemen växer i den omgivande världen. Kalaset kan kanske fortsätta en viss tid men hur länge?

Grindsamhällets skapare och deras idéer är välkända och dokumenterade i den sittande regeringen. I deras värld ska friheten enbart existera för de rika tillika som både medmänniskorna och planeten finns till för kortsiktig exploatering. De lever som mänskligheten skulle vara sommarens fluga som dör när sommaren är slut. I deras värld är samhället är enbart för dem som klarar av att vara kontinuerligt starka utan sjukdom eller motgång. De som hamnar i problem får klara sig på egen hand bäst de vill. I deras värld kommer det att bli ett liv med kniven mot halsen för de flesta, misär för de andra medan enbart bråkdelens bråkdel kommer att kortsiktigt vinna.

Demokratin och våra politiska fri- och rättigheter är det sista hoppet att hitta ett politiskt alternativ som är tillräckligt starkt att förändra den miserabla verklighet som vi befinner oss i. Paradigmet måste ändras och människor borde senast nu börja kämpa för en hållbar framtid. En framtid som innebär social, ekologisk och demokratisk hållbarhet. Därför borde människor se mer mot den rödgröna oppositionen ledd av socialdemokraterna som ett ideologiskt och moraliskt alternativ mot de kortsiktiga och destruktiva värderingar som makthavarna företräder.

Jag avslutar denna kolumn genom att uppmana alla dem som är oroade över den nuvarande samhällsutvecklingen att använda sin demokratiska rättighet och protestunderteckna medborgarinitiativet som motsätter aktiveringsmodellen. Nu måste vi kämpa för vårt samhälles bästa!

 

Tomi Kontkanen

FSD styrelsemedlem

Politices magister

 

 

Tomi Kontkanen

Kolumn

FSD Österbotten

FSD Österbotten: Landskapen bör få egen beskattningsrätt

”Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.”

 

DEBATT

 

SDP har alltid talat för att service på patientens modersmål bäst tryggas genom en god offentlig vård.

För att de nya landskapen, som den borgerliga regeringen vill införa, ska kunna planera och utveckla sin verksamhet behöver de ha en stark självbestämmanderätt och beskattningsrätt.

Som förslagen nu är framlagda kommer landskapen att vara helt beroende av statens välvilja och kriterier för finansieringen. I många fall kommer landskapen inte att ha andra alternativ än att skära i servicen för att balansera budgeten. FSD Österbotten anser att om vi här i Finland menar allvar med att inrätta autonoma och livskraftiga landskap så är det alldeles självklart att landskapen borde få egen beskattningsrätt.

Regeringen har gett antydningar om att beskattningsrätten ska komma i något skede, men det är fortsättningsvis oklart när. Det räcker inte med att tillsätta en utredning. Regeringen bör genast ge över ansvar och beskattningsrätt till landskapen.

Landskapen måste redan från början kunna välja mellan att skära i utgifter eller att öka inkomsterna. Ett landskap med beskattningsrätt kan arbeta för att höja sysselsättningen och öka tillväxten i regionen för att därmed öka skatteinkomsterna.

Då det kommer till vårt landskap Österbotten ser det ut som att den statliga finansieringen kommer att skäras ner med mer än åtta miljoner på sex år enligt den senaste beräkningen.

Och det är bara beräkningar. Det kan ännu bli mycket större nedskärningar.

Vi inom FSD Österbotten anser att detta är både orättvist och galet. Landskapen borde få möjlighet att finna sin roll och utveckla sin verksamhet i lugn och ro. Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.

 

FSD Österbotten

 

FSD Österbotten

FSD Österbotten

Kolumn

Eeva-Johanna Eloranta

Läskunnigheten halkar efter

I fjol firade man 500-årsjubileet för reformationen. En av de viktigaste värderingarna som den lutherska läran medförde var idén om jämlikhet, om att alla människor är jämlika. Man ville till exempel att alla ska kunna läsa. För att få folk att lära sig läsa, belönades läskunniga med lov att ingå äktenskap. Förr lärde kyrkan både kvinnor och män att läsa på husförhör, senare tog folkskoleväsendet över denna viktiga uppgift.

 

Luthers läror stämmer i dag mer än på länge, för antalet svaga läsare och skrivare har ökat redan i två decennier. Denna oroande trend kom fram i de senaste PISA-mätningarna från 2015. Finland placerar sig fortfarande i läskunnighet på toppnivå, fjärdeplats, i jämförelse med 73 länder. Samtidigt finns det ändå ungefär 6 000 unga, det vill säga 11 procent av finländska ungdomar, som slutar grundskolan fastän de förstår och tillgodogör sig texten så dåligt att de inte klarar sig i vardagliga situationer. De har så svaga läskunskaper att det kan sätta stopp för vidareutbildning och arbetslivet. Andelen svaga läsare har ökat bland både flickor och pojkar, men särskilt gäller det pojkar. Hur är det möjligt att nio år i grundskolan ger så svaga resultat?

 

Varför är läskunnigheten då så viktig? Läsning och skrivning är metakunskaper som behövs när man studerar olika läroämnen och i livet överhuvudtaget. Vi lär oss genom att läsa och gör våra kunskaper synliga genom att skriva. Det är svårt att svara på skrivna uppgifter i matematik om man inte på riktigt förstår vad som sägs i texten.

 

Läskunnigheten utvecklar förmåga att tänka, uppfatta och förstå stora, komplicerade helheter samt ger kunskaper att se orsakssammanhang och skaffa sig information. Den utbreder förståelse för världen och förbättrar förmåga att upptäcka vad som är sant och vad som är lögn. Det sistnämnda är särskilt viktigt i den nuvarande digitala världen där rätta nyheter och alternativa sanningar konkurrerar om läsarens uppmärksamhet.

 

Läs- och skrivkunskaper behövs i alla skeden i livet. Hela det organiserade samhället grundar sig på information. Allt fler tjänster kommer att flytta till nätet där man ska kunna sköta sina ärenden på e-formulär via självbetjäning. Enbart det att man vill sköta ett ärende  på folkpensionsanstalten, FPA, kräver språkliga kunskaper. Vad händer då för dem som inte har dessa kunskaper?

 

På individuell nivå säkerställer läskunnigheten barns och ungas möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den är nyckeln utan vilken man inte kan öppna dörrar till ett meningsfullt liv. Läskunnigheten förhindrar också känslan av utanförskap och utslagning samt social ojämlikhet.

 

Luthers krav på att var och en har rätt till att kunna läsa och dess betydelse för jämlikheten är mycket aktuellt också idag. Trots att föräldrars och familjers betydelse för att läsa för barnen och för att uppmuntra läsning är viktiga, kan läskunnigheten inte lämnas endast till deras ansvar, eftersom det leder till ojämlikhet bland barnen.

 

Läskunnighet är en sådan sak som samhället och skolan bör ta huvudansvaret för. En central lösning för att förbättra läskunnigheten bör vara uppdatering av läroplanen och undervisningsmetoderna. Ett bra exempel på att främja saken kunde vara att enligt Norges modell grunda centrum för läsning och skrivning, som skulle samla ihop olika parter för att göra försök, skapa material och lärmiljöer samt öka förståelse för läs- och skrivkunnigheten. Låt oss sträva efter att var och en ungdom har ordet i sin makt!

 

Skribenten är riksdagsledamot för SDP och ledamot av riksdagens kulturutskott

Eeva-Johanna Eloranta

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.).

Kolumn

ABL

FSD Österbotten: Vargen måste tas på allvar

”För att en gång för alla råda bot på problemet med vargen, behövs en tillräcklig licensjakt som bygger på trovärdiga siffror.”

Lue lisää

Jacob Storbjörk

Jacob Storbjörk

Kolumn

Marianne Laxén

Feminism i fredsarbetet

Nedrustning, jämställdhet och samarbete har krävts av feminister i internationellt fredsarbete.

Lue lisää

Marianne Laxén

Marianne Laxén

Diskussion

Kolumn

Britta Lindblom

För att kunna leva

Medan jag tittar på strösändningar från olympiska spelen i Sydkorea, i PyeongChang undrar jag… Vadå? Jo, jag undrar hur grannlandet Nordkorea uppfattar det hela?

Enligt nordkoreanska resonemang är Sydkorea en kloak, en utfattig koloni till de amerikanska svinen. Amerikaner omtalas aldrig bara som amerikaner, det är för respektfullt. Amerikanska svin är den korrekta benämningen.

Jag läser detta i en bok av Yeonmi Park, In Order to Live, från 2015. Den svenska utgåvan är från 2016 och heter För att kunna leva – en nordkoreansk flickas resa till frihet. Boken är en grym vittnesbörd, en brutal historia om svält, sjukdom, okunskap, avgudadyrkan av ledarna och grova förvrängningar av hur världen utanför landet ser ut och fungerar.

Ett ord som KÄRLEK existerar inte, om du undantar den dyrkan som ägnas tre generationer av diktatorer, Kim Il Sung, Kim Jong Il och Kim Jong Un.

År 2007 lyckas Yeonmi fly över Yalufloden tillsamman med sin mamma. Hon är då 13 år gammal. Hennes två år äldre syster Eunmi har försvunnit tidigare under flykt till Kina. Flickornas pappa har dött i cancer, kremerats och samlats ihop medan askan ännu var varm och begravts på en bergssluttning. Ingen urna används, ben och aska samlas i en papplåda med faderns fotografi.

 

Flickorna drömde om att få äta sig mätta. En hink med bröd, tyckte Yeonmi. Tio hinkar med bröd, tyckte Eunmi. Nej, hundra hinkar med bröd, tyckte Yeonmi. Deras barndom var en ständig kamp mot svält, kyla, brist på elektricitet och rent vatten. De kunde stå i timmar i kö med ett ämbar för att få det fyllt.

De lärde sig leva med ett dubbelseende, på morgonen kritik av kapitalismen, på eftermiddagen köande för att kanske skaffa illegalt insmugglad sydkoreansk kosmetik.

När deras pappa fängslas och torteras för smuggling reser deras mamma för att hjälpa honom. Hon lämnar flickorna en månad ensamma, 8 och 10 år gamla med en säck ris och lite matolja. Och hoppas att de skall klara sig. Riset tog förstås slut. Och utan hjälp av grannar som delade med sig av det lilla de hade så hade flickorna svultit ihjäl. På den här tiden låg döda spädbarn i gränderna. Och bakom sjukhusen staplades liken upp som en vedtrave medan råttorna tuggade på dem. De började med ögonen, för de var mjuka.

 

Yeonmis resa mot friheten innebär så många fasor att det är ofattbart att flickan, senare kvinnan, klarat sig med förståndet i behåll. Hon såldes som slav, utsattes för våldtäkter av människosmugglare, arbetade med trafficking (hennes egen mamma såldes), var själv offer för trafficking, arbetade med en sexchat på nätet. Och tar sig slutligen genom Gobiöknen i 40 minusgrader vidare.

 

Fem år senare är hon toppstuderande vid ett universitet i Seoul med polisadministration som huvudämne. Och har förenats med både sin mamma och sina storasyster.

Hon behövde inte mera drömma om en hink med bröd.

Vid 21 års ålder är hon en kämpande människorättsaktivist. Men Nordkoreas propaganda har stämplat henne som “En giftig svamp som växte ur en sophög”!

Bokens titel För att kunna leva är ett citat av författaren Joan Didion: För att kunna leva berättar vi historier för oss själva.

Yeonmis bok tillägnas henne familj och alla i världen som kämpar för frihet.

 

Britta Lindblom

Britta Lindblom.