Nyheter

Professor i socialpolitik: Det centrala i vårdreformen är inte längre att minska ojämlikhet

Roope Permanto
Roope Permanto
Roope Permanto

– Generellt så lever valfrihetslagen inte upp till de ambitioner som reformen ursprungligen hade om att minska ojämlikheten, förenkla systemen och integrera social- och hälsovården. De här aspekterna ges ingen central plats i utkastet, säger Helena Blomberg-Kroll, professor i socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

 

Hon kommenterar vårdreformen i samband med att Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ger sitt utlåtande om utkastet till valfrihetslagen.

I utlåtandet sägs att de språkliga konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen har inte utvärderas tillräckligt grundligt. Därtill sägs att reformens ursprungliga primära målsättning – att minska befolkningens hälso- och välfärdsskillnader – inte förverkligas.

I lagförslaget sägs att landskapen i mån av möjlighet ska se till att det finns svenskspråkig service som faller under kundsedels- eller det personliga budgetsystemet. Formuleringen är enligt utlåtandet otillräcklig och vag, samt innebär en risk för att den svenskspråkiga befolkningens möjligheter och rätt till service på sitt modersmål ytterligare försämras.

“Det finns en överhängande risk att de nya serviceproducenterna i stor utsträckning inte kommer att erbjuda service på svenska. De språkliga konsekvenserna har överlag inte utvärderats tillräckligt grundligt.” sägs i Helsingfors universitets pressmeddelande.

Där finns vidare en oro över att “nuvarande välfungerande strukturer så som specialiserade samkommuner för den svenskspråkiga befolkningen monteras ned” samtidigt som “det är oklart hur integreringen av servicen till fungerande svenskspråkiga servicehelheter kommer att garanteras i framtiden.”

 

Ur­sprung­li­ga mål­sätt­ning­ar­na upp­nås inte

Lagförslaget har fokus på att öka valfriheten, inte på att minska ojämlikheten bland befolkningen. Det finns lite bevis på att ökad valfrihet minskar ojämlikheten, enligt utlåtandet som befarar att det redan nu splittrade social- och hälsovårdsfältet kommer att bli ännu mer splittrat och svåröverskådligt:

“Lagutkastet utgår från en förenklad syn på vad valfrihet på en komplex och svåröverskådlig vårdmarknad betyder för den enskilda individen. För mer utsatta befolkningsgrupper vars livssituationer är komplexa och lösningar kräver koordinerade, enhetliga och långsiktiga lösningar, är lagförslaget speciellt problematiskt. Om klienterna har svårt att gestalta modellen är det inte möjligt att göra välinformerade val.”

Servicehandledning har förts fram som en lösning på valfrihetsmodellens komplexitet, men Svenska social- och kommunalhögskolan påpekar att detta är krävande och att det vore vettigare att förenkla servicesystemet.

Lagförslaget kritiseras också för att inte beakta de utmaningar som kommersiell marknadsföring medför, utmaningar som riskerar att förvrida klienternas bild av till exempel olika personliga servicebehov, serviceproducenter och kvalitetsaspekter.

Kundsedlar borde enligt utlåtandet introduceras stegvis och ha tillräckligt värde för att faktiskt leda till ökat självbestämmande: “Om klienten är tvungen att betala mellanskillnaden mellan kundsedeln och den service som klienten önskar, försätts klienterna i en ojämlik position.”

 

För snäv syn på so­ci­al­ser­vice

Socialserviceutbudet vid social- och hälsovårdscentralerna är enligt utlåtandet för begränsat för att möjliggöra en integration av tjänsterna. Där sägs att de mest utsatta medborgarna inte drar nytta av valfrihetsmodellen och att det är oklart hur integreringen av deras service kommer att ordnas i praktiken.

– Inom socialvården finns det klienter med komplexa livssituationer. Valfriheten är ett ännu större problem inom socialvården än inom hälsovården, säger professor Helena Blomberg-Kroll.

– Enligt lagförslaget kommer socialarbetarna att koncentreras till landskapens affärsverk. Det blir tunt med socialarbetsexpertis vid sote-centralerna. Socialt arbete borde integreras med den övriga servicen vid centralerna, säger Blomberg-Kroll.

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast