MENY

Kolumn

Ralf Friberg

Svensk front över partigränserna

Just nu måste det svenska i landet försvaras med all kraft, skriver Ralf Friberg som i dag på Svenska dagen föräras med Folktingets förtjänstmedalj i silver.

 

De finlandssvenska socialdemokraternas samarbete med Svenska Finlands folkting har knappast någonsin ägt rum i så positiva tecken som just nu.

De omvälvningar som har ägt rum de senaste åren i Finland har manat finlandssvenskarna att hålla samman. Vi försvarar vår kultur, vår rätt till utbildning, våra rättmätiga krav på en hälso- och sjukvård som ter sig begriplig för klienter, som främst är hänvisade till svenskan för att klara sin livssituation. Det kan bokstavligen gälla att överleva.

En medverkande faktor till en fungerande samlevnad mellan socialdemokraterna och Svenska folkpartiet är sättet som folktingets kansli arbetar på. Jag tänker med nöje och tillfredsställelse tillbaka på samarbetet med folktingets sekreterare Marcus Österlund.

I kritiska ögonblick har socialdemokraterna gjort en strong insats för samarbetet över partigränser för den svenska befolkningen.

Jag invaldes för SFP i folktinget år 1964 och fick Ingvar S. Melin till bänkkamrat. Situationen skilde sig grällt från dagens. Finlandssvenska fundamentalister från Sydösterbotten motsatte sig undervisning i finska i vår svenska folkskola, senare grundskola. Man var iklädd skygglappar även på många andra områden. Min verksamhet fortsatte som invald socialdemokrat i tinget. Insatsen sträcker sig – med avbrott – över femtio år.

Den unga generation som i mitten av sextiotalet stormade in i Finlands svenska arbetarförbund stod friare i sitt förhållande till folktinget. Då Lars Lindeman ingick i regeringen 1966 – 1968 tillsattes en språkskyddskommitté. Senare fick förbundet en företrädare i Rundradions förvaltningsråd – Kaj Laxén – som spelade en framträdande roll i den utdragna debatten om en svensk tv-kanal, kallad kustkanalen. Arbetarförbundet ställde också upp då det gällde att trygga Yleisradios finansiering och särskilt den svenskspråkiga verksamheten i radio och tv.

Senare har vi sett hur t.ex. riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta med sin nordiska aktivitet och sitt engagemang i den allsvenska riksdagsgruppen drivit på gruppens verksamhet. Det har inte alltid varit så, att Svenska folkpartiet med entusiasm skulle ha anslutit sig till socialdemokratiska förslag, man har kanske uppfattat att en bred uppslutning skulle kunna nagga ett något slags monopol på svenska frågor, som kantänka innehades av SFP. I dag är de svenska socialdemokraterna erkända som lika goda svenskar som någonsin SFP:s skaror.

Bleka nöden har tvingat fram en större tolerans, en mjukare samarbetsvilja och ett mera positivt klimat mellan folktingets ledande grupperingar. Det är glädjande, men inte avgörande, att finska politiska grupper fått fotfäste i tinget. Det tål vi nog.

Personligen gläds jag över att ha tilldelats tingets förtjänstmedalj i silver. Jag tror Britta Lindblom och Christina Helsing också är glada över sin utmärkelse. Mitt tack går till partikamrater som hållit förslaget om en dekoration levande. Och fräckt nog tycker jag att min insats genom många år kunde meritera en viss uppmärksamhet.

Just nu måste det svenska i landet försvaras med all kraft. Det gäller att skärpa sinnets stål.

Ralf Friberg

Kolumn

Britta Lindblom

Samtal med Nikos – en taxichaufför

Nikos min chaufför var en pratsam person. Hans liv var som ett ekonomiskt bokslut över de problem som finns i Grekland, skriver Britta Lindblom.

Lue lisää

Britta Lindblom

Britta Lindblom.

Kolumn

ABL

Begreppet ”hushåll” måste uppdateras till 2010-talet

Socialdemokratiska Studerande vid Åbo Akademi anser att en reform av det allmänna bostadsbidraget behövs och att begreppet ”hushåll” måste uppdateras till 2010-talet.

Lue lisää

Ursula Korpijärvi

Kolumn

ABL

Socialdemokratiska studerande: Regeringens bostadsreform drabbar unga hårt

SONK:s (Sosialidemokraattiset Opiskelijat) höll sin 50:e kongress i Tammerfors föregående veckoslut och kom med följande ställningstagande:

 

Det är mycket beklämmande att regeringen i sin budget för år 2018 valt att binda det allmänna bostadsbidraget till  levnadskostnadsindex i stället för hyresindexet. Skillnaden är att hyrorna vuxit med nästan en fjärdedel på sju år, medan till exempel konsumentpriserna överlag stigit med en betydligt lägre procent i jämförelse. Bostadsbidraget knyts alltså till ett index som vuxit långsammare än hyrorna, framför allt i städerna. Därtill väljer regeringen att införa delbostadsnormen, vilket innebär att endast 80 procent av de maximala boendeutgifterna tas i beaktande när man räknar ut bostadsbidraget för dem som hyr en del av en lägenhet eller en lägenhet på mindre än 20 kvadratmeter.

Samtliga åtgärder försämrar alltså de studerandes privatekonomi kraftigt på sikt och leder till ökade inkomstklyftor.  Enda sättet att på ett hållbart sätt lösa bostadsbristen och stävja hyreshöjningarna är att gynna bostadsbyggandet av framförallt nya ettor på studieorterna.

En ändamålsenlig och trevlig bostad är en förutsättning för ett bra liv, det kan vi säkert alla vara överens om. SONK:s 50:e kongress kräver att regeringen inte gör besparingar på studerandes bekostnad och att alla studerande har möjlighet till ett drägligt boende, oberoende av ens socioekonomiska bakgrund!

pressi_jj2016

Jääskeläinen haluaa lähteä kehittämään Sonkista maan johtavaa ja kiinnostavinta poliittista opiskelijaliikettä

Kolumn

Jacob Söderman

Jacob Söderman: Vi skall inte ge oss utan kamp!

Attackerna mot svenskan är inga tillfälligheter. Det är fråga om en genuint illvillig politik mot landets svensktalande befolkning och en uttalad nonchalans om grundlagens stadganden om två nationalspråk, finska och svenska, skriver Jacob Söderman om regeringens språkpolitik i en kolumn som bygger på ett tal han höll i Helsingfors på Svenska dagen.

Lue lisää

jacob-söderman

Jacob Söderman

Kolumn

Gunnar Lassinantti

Putin skyr begreppet revolution

Oktoberrevolutionens hundraårsdag kommer inte att firas. Dagen är vanlig arbetsdag i Ryssland. Putin lutar sig mera mot Rysslands traditionella nationalistiska arv, skriver Gunnar Lassinantti.

Lue lisää

Gunnar Lassinantti

Gunnar Lassinantti.