Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Tämä kampanja tuli todella tarpeeseen” – Pardian tutkimus: Työpaikalla koetusta seksuaalisesta häirinnästä on yhä vaikea puhua

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Palkansaajajärjestö Pardian tuoreen jäsentutkimuksen mukaan työpaikalla koetuista häirintäkokemuksista puhuminen on edelleen vaikeaa ja niihin ei puututa riittävän aktiivisesti.

Jäsentutkimuksesta selviää esimerkiksi, että vain 37 prosenttia häirintää kokeneista miehistä on puhunut siitä edes jonkun kanssa työpaikalla, naisista vastaava luku on puolestaan 66 prosenttia.

Yleisimmin häirinnästä kerrotaan työtoverille (46 %) ja esimiehelle (16 %).

Yleisimmät syy sille, miksei häirintää nosteta esille, ovat ne, että työpaikalla ei haluta tiukkapipon mainetta (39 %) tai myrkyttää työpaikan ilmapiiriä (21 %).

Vaikean asian esiin nostamisen pelätään tuottavan myös vakavampia seurauksia. Osa pelkää puhumisen heikentävän omaa asemaansa työpaikalla (22 %).

– #MeToo-kampanjan nähdään kuitenkin lisänneen työpaikoilla häirinnästä puhumista, siihen suhtaudutaan vakavammin ja monet ovat kiinnittäneet huomiota myös omaan käyttäytymiseensä ja muuttaneet sitä. Tämä kampanja tuli todelliseen tarpeeseen ja sille on tarvetta niin kauan kuin seksuaalista häirintää tapahtuu, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Häirintä aiheuttaa lisästressiä töissä.

Palkansaajajärjestön teettämästä kyselystä selviää, että häirityistä 33 prosenttia kokee sen aiheuttavan lisästressiä työssä ja 24 prosenttia kertoo työn mielekkyyden ja työmotivaation laskeneen. Monille häirintä herättää ahdistusta ja pelkoa (19 %) ja tuottaa voimattomuuden tunnetta (16 %).

Lisäksi häirintä haittaa päivittäistä työntekemistä. Häirityistä 44 prosenttia on alkanut karttaa häiritsijää ja 30 prosenttia häirinnälle altistavia tilanteita. Työtehtävää tai työpaikkaa on vaihtanut häirinnän takia viisi prosenttia ja kaksi prosenttia on joutunut sairauslomalle.

– Pardian mielestä jokaisella työpaikalla on oltava nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Häirintävapaalla työpaikalla on myönteinen vaikutus keskinäiseen luottamukseen ja työhyvinvointiin. On korkea aika parantaa työelämän laatua myös tältä osin, Simola vaatii.

Käytännöt tunnetaan huonosti.

Pardia huomauttaa, että häirinnän lopettamiseen liittyvät käytännöt tunnetaan työpaikoilla huonosti. Jo pelkästään häirinnästä puhumisen estää usein se, ettei toimintaohjeita tunneta.

Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia ei tiedä onko työpaikalla ohjeita seksuaaliseen tai sukupuoliseen häirintään puuttumiseksi ja 50 prosenttia onko työpaikalla yhdyshenkilöä, johon ottaa yhteyttä häirintätilanteessa. Vastaajista 20 prosenttia kertoi, että työpaikalla on yhdyshenkilö, ja 30 prosenttia ettei ole.

Häirintää viimeisen kahden vuoden aikana kokeneiden miesten kohdalla 24 prosentilla häirintä jatkuu edelleen, naisilla 20 prosentilla.

Kyselyssä paneuduttiin myös häirinnän loppumiseen. Yleisemmin se on loppunut kenenkään puuttumatta siihen (48 %). Näissä tapauksissa häirintä on loppunut, kun häiritsijä on vain lopettanut sen, jäänyt eläkkeelle, tai häiritsijä tai häiritty on vaihtanut työpaikkaa, tai häiritty on alkanut välttää häirinnälle altistavia tilanteita.

Häirintä on loppunut 16 prosentissa tapauksista, kun häiritty on keskustellut häiritsijän kanssa asiasta. Vain harvoin häirintä on loppunut niin, että häiritty on kertonut häirinnästä esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle, joka on puuttunut siihen (7 %).

Ensiarvoisen tärkeää on, että häirintä tunnistetaan.

Järjestö huomauttaa, että erityisen ongelmallisia häirintätilanteet ovat kun häiritsijä on asiakas tai esimies.

Esimiehen häiritessä pelätään usein sanktioita, mikä estää asian esille nostamisen. Simola muistuttaa, että työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu työelämässä seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi. Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun työnantaja on saanut tiedon työntekijän kokemasta häirinnästä.

– Seksuaalisen häirinnän vähentämisessä ensiarvoisen tärkeää on, että häirintä tunnistetaan ja tunnustetaan vakavaksi työpaikan ongelmaksi ja luodaan toimivat käytännöt tuoda häirintäkokemukset esille ja puuttua niihin, Simola sanoo.

Pardian jäseniltään teettämässä kyselystä selvisi, että kumpikaan sukupuoli ei ole suojassa seksuaaliselta häirinnältä. Tutkimuksen mukaan naisista 13 prosenttia ja miehistä 12 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana.

Yleisin häirinnän muoto on härskit puheet tai kaksimieliset vitsit, jotka koetaan häiritseviksi tai loukkaaviksi (73 % häirityistä).

Häirintää kokeneista naisista suurempi osa (61 %) on kokenut suoraan omaan persoonaan kohdistuvaa häirintää kuin miehistä (57 %). Omaan persoonaan kohdistuva häirintä voi olla esimerkiksi sanallista vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevia huomautuksia tai seksuaalisesti värittyneitä kirjeitä, sähköposteja, tekstiviestejä tai puhelinsoittoja.

Ääritapauksissa häirintä voi olla myös fyysistä vastentahtoista koskettelua, halaamista tai suutelemista, äärimmillään jopa raiskaus tai sen yritys.

Kyselystä selvisi, että ikä vaikuttaa häirityksi tulemiseen. Nuoret naiset kokevat useammin häirintää kuin tätä vanhemmat naiset ja miehet.

Kuten EK:n viime viikolla julkaisemassa tutkimuksessa, myös Pardian jäsenkyselyssä asiakastyötä tekevät kokevat selvästi enemmän häirintää kuin muut (17 %).

Ehdotuksia häirinnän vähentämiseksi.

Kyselyssä nousi lisäksi esiin ehdotuksia häirinnän vähentämiseksi:

”#MeToo-kampanjana työpaikalla käsitellään seksuaalista ja sukupuolista häirintää, laaditaan yhteiset selkeät käyttäytymisen pelisäännöt työpaikalle positiivisessa ja yhteisöllisessä hengessä sekä sitoudutaan häirinnän nollatoleranssiin ja nimetään yhdyshenkilöt häirintätilanteita varten. Tätä varten tarvitaan oppimateriaaleja.”

”Asiakastyössä häirintä on saatu loppumaan siirtämällä häiritsevä asiakas muiden palveltavaksi. Olisi hyvä, että asiakaspalvelutehtävissä olisi sekä mies- että naispuolisia työntekijöitä. Hankaliin asiakaspalvelutilanteisiin on saatava koulutusta”

”Uusi nuori työntekijä työpaikalla on erityisen altis häirinnälle. Häirinnän ja siihen puuttumisen esiin nostaminen työhön perehdytyksessä on tärkeää.”

Pardian tutkimuksen aineisto kerättiin tammi-helmikuun vaihteessa ja kyselyyn vastasi 6065 Pardian jäsentä. Vastaajista 77 prosenttia oli naisia ja 23 prosenttia miehiä. Heistä puolet oli valtion palveluksessa ja puolet työskenteli Kelassa, yliopistoissa sekä yksityisellä sektorilla.

Palkansaajajärjestö Pardia on suomalainen ammattiliitto, johon on järjestäytynyt noin puolet valtion henkilöstöstä. Pardiaan kuuluu 24 jäsenjärjestöä, joiden yhteinen jäsenmäärä on noin 60 000

Lemmikkieläinten myynti marketeissa huolettaa – ”Ruokkisi asennetta, että voit ottaa marsun sieltä hyllyltä kuin leivän”

Kuva: lehtikuva / sari gustafsson

Yhä useampi suomalainen hankkii lemmikkieläimen. Nykyisin jo noin 35 prosentilla kodeista on ainakin yksi lemmikki. Koirien määrä on kohonnut selvästi, ja myös pieneläimet kuten akvaariokalat, jyrsijät ja matelijat pääsevät entistä useammin perheenjäseniksi.

– Pieneläinten hankkiminen on kasvanut tasaisesti. Ihan tavalliset lemmikit eli puput, marsut ja hamsterit kiinnostavat, mutta eksoottisempien lajien kuten matelijoiden suosio on vielä selvemmin nousussa, sanoo Faunatar-ketjun toimitusjohtaja Johanna Valo.

Eläimiä myyvien kauppojen määrä on kuitenkin Suomessa vähentynyt.

– Tähän on johtanut muun muassa ulkomainen verkkokauppa. Ihmiset myös haluavat useammin kuin ennen hankkia pieneläimiä suoraan kasvattajilta, arvioi kauppias Mia Heino Helsingissä toimivasta Keskustan Eläinkaupasta.

Valon mukaan pieneläinliikkeet tekevät paljon yhteistyötä eläinsuojelujärjestöjen kanssa, mutta osapuolia jakaa yksi selvä näkemysero.

– Eläinsuojelijoiden kanta tuntuu olevan perusajatukseltaan se, että mitä vähemmän ihmisillä on eläimiä, sitä vähemmän on eläinsuojeluongelmia. Mielestäni asia on toisinpäin: mitä enemmän ihmisillä on lemmikkieläimiä, sen parempi eläinsuojelun kannalta. Kun eläimet eivät ole vieraita, ne eivät ole yhdentekeviä.

Ilmapiiri ja asenteet vapautuneet

Heinon mielestä lemmikkieläinten määrän nousu kertoo asenteiden muutoksesta.

– Yleinen ilmapiiri meillä on muuttunut hieman keskieurooppalaisemmaksi, vapaammaksi. Koirat voi ottaa nykyään mukaan lähes joka paikkaan. Samoin koiratonkin ihminen ymmärtää, että koira voi olla perheenjäsen.

Koska yhä useammassa kodissa on lemmikki, on oleellista kysyä, mitä ostajalta eli eläimen tulevalta omistajalta voi edellyttää.

– Me käytämme eettisen eläinkaupan sertifikaatin mukaisesti 18 vuoden ikärajaa lemmikin pääasialliselta hoitajalta. Lemmikkiharrastajista yli puolet on muutenkin nykyisin aikuisia, Valo kertoo.

Sama ikärajaa noudattaa Heino.

– Myyn lemmikkieläimen aina äidille tai päävastuulliselle hoitajalle, mutta hyvin usein se on äiti. Nuoret lapset pystyvät ajattelemaan korkeintaan 2–3 viikkoa eteenpäin, ja sitten joku pieni hermeliinikani elää 12 vuotta. Se on mahdoton yhtälö.

”Marsu hyllyltä kuin leipä”

Pieneläinten kauppa on ollut esillä viime päivinä, koska Joensuun Prisma-tavaratalo ilmoitti harkitsevansa matelijoiden, marsujen ja kanien myynnin aloittamista.

Oppaan kanien hoidosta kirjoittanut Sari Mäyränpää ei lämpene idealle.

– Jos pieniä lemmikkieläimiä aletaan myydä yhdessä marketissa, siitä saattaa tulla päänavaus ja ennakkotapaus, joka leviää muihinkin marketteihin.

Hänen mukaansa eläimet stressaantuvat helposti, jos lähellä kulkee runsaasti ihmisiä. Saaliseläimet saattavat stressaantua myös siitä, jos saalistajien häkit sijoitetaan viereen tai lähelle.

Pieneläinten tavaratalomyynti olisi Mäyränpään mielestä ongelmallista myös siksi, että eläimen hankkiminen ei saisi olla heräteostos, vaan sen pitäisi edellyttää huolellista harkintaa.

Mia Heino kavahtaa hänkin ajatusta.

– Elävien eläinten myyminen marketissa ruokkisi asennetta, että voit ottaa marsun sieltä hyllyltä kuin leivän.

STT ei tavoittanut Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härköstä, joka on kommentoinut mediassa aietta pienlemmikkien myynnin aloittamisesta. Lemmikkieläinmyymälää on suunniteltu Joensuun Rauta-Prisman tiloihin, erilleen päivittäistavarakaupan tiloista. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Karjalainen.

Keskustelua aiheesta

Poliittiseksi lyömäaseeksi otettu sana voi johtaa harhaan – valeuutinen-sana kaipaa asiantuntijoiden mielestä korvaajaa

Kuva: LEHTIKUVA / AFP PHOTO
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin "fake news" -puheet eli valeuutis-syytökset ovat kirvoittaneet pohtimaan termin käyttöä.

Jotain muuttui ratkaisevasti, kun USA:n presidentti Donald Trump haukkui muiden muassa uutiskanava CNN:ää ja New York Timesia valeuutisiksi.

Kansainvälisten asiantuntijoiden mielestä valeuutinen-sana ei enää palvele julkista keskustelua, koska poliittiseksi lyömäaseeksi otettu sana voi johtaa harhaan. Verkon valheellisesta sisällöstä, jolla yritetään tarkoituksella aiheuttaa vahinkoa, voisi paremmin puhua disinformaationa.

Apulaisprofessori Anja Bechmann Tanskan Aarhusin yliopistosta sanoo, ettei valeuutinen sanana ole riittävän täsmällinen. Tahallisen valheiden levittämisen ohella valeuutinen voi jonkun mielestä olla huonolaatuista journalismia tai vain sisältöä, jonka kanssa ei ole itse samaa mieltä.

Myös median kannattaisi hänen mielestään lopettaa termin käyttäminen, koska sana itsessään murentaa luottamusta tiedotusvälineisiin.

– Se antaa väärän kuvan siitä, mistä tosiasiassa on kyse. Termi vie keskustelua väärään suuntaan, Bechmann perustelee STT:lle.

Poynter-instituutin faktojen tarkistuksen verkostoa johtava Alexios Mantzarlis pitää termiä hyödyllisenä asiantuntijoille, jotka ovat ilmiön kanssa tekemisissä päivittäin. Poliittiseen valmisteluun termi ei hänenkään mielestään sovi.

STT–ANNIINA LUOTONEN

Keskustelua aiheesta

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Asekaappi lähti varkaiden matkaan Somerolla – rajun ryöstön uhri sidottiin ja silmiin sumutettiin kirvelevää ainetta

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Poliisi kertoo, että ryöstön yhteydessä talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Yksin omakotitalossa Somerolla Varsinais-Suomessa asuva mies on joutunut epäillyn törkeän ryöstön uhriksi, kertoi poliisi lauantaina.

Ryöstäjät tunkeutuivat Kulmalantiellä sijaitsevaan taloon perjantaina aamupäivällä. Miehet sumuttivat tuntematonta, kirvelevää ainetta uhrin silmille, minkä jälkeen hänet sidottiin, poliisi kertoi. Sen jälkeen miehet rikkoivat tavaroita ja penkoivat paikkoja.
Talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Uhri sai itsensä jonkin ajan kuluttua irti ja soitti hätäkeskukseen.

Keskustelua aiheesta

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut

Kuva: Lehtikuva / Reijo Koskinen
Kuvassa Tankmar Horn DDR:n ja Suomen välisen kauppasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Helsingissä 13. huhtikuuta 1965.

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut 93-vuotiaana. Horn kuoli myöhään eilen, kertoi hänen leskensä Kristina Horn STT:lle.

Horn toimi Wärtsilän pääjohtajana vuosina 1970–1976 ja johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1976 aina vuoteen 1987 saakka. Ennen uraansa Wärtsilässä Horn toimi diplomaattina muun muassa Varsovassa ja Buenos Airesissa.

Hornille myönnettiin ministerin arvonimi vuonna 1972.

Hornin kuolemasta kertoi aiemmin lauantaina Ilta-Sanomat.

Keskustelua aiheesta