Huvudnyheter

Enligt Marin står valet mellan rättvisa och ojämlikhet

Jukka-Pekka Flander
Sanna Marin talade på partifullmäktigemötet i Villmanstrand den 19 november 2022.

Statsminister och partiordförande Sanna Marin talade till SDP:s partifullmäktige den 19 november efter att kommunminister Sirpa Paatero hade öppnat mötet.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

Marin påminde om att det är drygt fyra månader till riksdagsvalet och mycket har förändrats sedan valet 2019.

– Vi har drabbats av en global coronapandemi, men också av Rysslands grymma anfall mot Ukraina. Finland har beslutat att ansluta sig till Nato vid en tidpunkt då man för krig i Europa.

Statsministern tog upp följderna av kriget som energikrisen och inflationen och nämnde robotexplosionen i Polen som ett tecken på krigets meningslöshet och oberäknelighet.

– Vi stöder Ukraina så länge som det behövs, bedyrade statsministern och underströk att det gäller att försvara demokratin, friheten, mänskliga rättigheter, freden och en världsordning som bygger på gemensamma spelregler.

Den nordiska välfärdsstaten lyfte Marin fram som ett av de mest lyckade sätt i världen att trygga friheten, välbefinnandet, arbetet, utkomsten och möjligheten till ett gott liv för vanliga människor.

– Nästa val handlar om att trygga människornas välfärd och utkomst i en värld som också ibland är oberäknelig. Det handlar om nationernas men också om vardagens grundtrygghet.

Marin förklarade ett samhälle där alla är med som SDP:s mål. Som grundpelare i ett sådant samhälle nämnde hon social- och hälsovårdstjänster, utbildning och utkomst både genom arbete och socialskydd.

Social- och hälsovårdsreformen lyfte hon fram som en av regeringsperiodens största strukturella reformer. Basservicen och det förebyggande arbetet ligger i fokus efter reformen.

– Vi socialdemokrater har utfört mycket arbete för att bygga välfärdsområdena och förbättra förutsättningarna för människornas hälsa och välstånd. Samtidigt gäller det för oss att notera att en betydande vårdskuld har uppstått i vårt hälsovårdssystem som en följd av till exempel coronapandemin.

Marin påminde också om problemen relaterade till personalbrist och inflation som påverkar starten för välfärdsområdena. SDP vill trygga en smidig start för dem och det innebär ytterligare finansiering, vilket är nödvändigt med tanke på vårdskulden.

– Det är inte bara mänskligt det rätta att bli av med vårdskulden utan också ekonomiskt det enda förnuftiga alternativet.

Efter vården och finansieringen för välfärdsområdena ville statsministern lyfta fram utbildning och kunnande som centralt för SDP inför riksdagsvalet.

– SDP har i regeringen fattat betydande beslut, vilka förbättrar livet för barn och unga, sade Marin och nämnde återinförandet av den subjektiva rätten till dagvård, minskade gruppstorlekar och sänkta dagvårdsavgifter. Hon nämnde också reformen för kontinuerligt lärande och tilläggsfinansieringen inom alla stadier av utbildningen. Den förlängda läroplikten och det avgiftsfria andra stadiet beskrev Marin som en viktig jämställdhetsgärning och en historisk reform. Hon nämnde också regeringens satsningar på forskning och produktutveckling och de parlamentariska finansieringsutsikterna på den punkten som sträcker sig längre än en riksdagsperiod.

– Finland klarar sig i den internationella konkurrensen enbart med utbildning och kunnande. Därför finns det fortfarande arbete att utföra.

SDP:s mål är en grundskolereform efter riksdagsvalet som ska stärka grundskolans ursprungliga målsättning. Statsministern nämnde att det gäller att alla skolor runtom landet har lika möjlighet till kvalitativ undervisning och till inlärning av de grundläggande färdigheterna.

Marin listade färdigheter som de unga behöver för att klara sig i andra stadiets utbildning efter grundskolan. Hon nämnde förmågan att läsa, skriva och räkna, språkkunskaper, digitala kunskaper, medieläskunnighet, demokratikunskaper och känslomässiga färdigheter. Enligt Marin borde det vara en självklarhet att alla barn och unga får ett tillräckligt kunnande från grundskolan men så är inte fallet för tillfället.

– På samma sätt gäller det att göra satsningar och reformer på alla utbildningsstadier. Vi måste höja finländarnas utbildningsnivå i sin helhet – även i högskolorna. SDP:s mål är klar: Vi vill återställa Finland som ett ledande land inom utbildningen.

Sedan fortsatte Marin med anmärkningar kring kriget i Ukraina och inflationen samt energikrisen. Hon varnade för instabilitet i Europa som följer när Ryssland upphör med energileveranserna.

– Detta mål får Ryssland inte åstadkomma, konstaterade Marin och lyfte fram regeringens åtgärder för att lindra följderna av energikrisen. Hon påminde om att det är ett av de viktigaste socialdemokratiska målen att låginkomsttagare klarar sig när prisnivån stiger.

Statsministern påpekade att det har beslutats om extra indexhöjningar och elstöd för hushåll med låga inkomster. Hon nämnde också andra åtgärder som tryggar barnfamiljernas köpkraft.

– Regeringen har dessutom beslutat att permanent sänka dagvårdsavgifterna och höja det privata stödets vårdtillägg.

Marin tog också upp det tillfälliga skatteavdraget på basis av elenergiräkningar, den tillfälliga sänkningen av elmomsen till 10 procent, den tillfälliga skattefriheten för persontransporter och höjningen av resekostnadsavdraget.

– Vi är även beredda att ta till oss ytterligare åtgärder, för att det är just nu speciellt svårt att förutse framtiden. Det viktigaste är att människorna kan leva sina liv även under sådana här tider så att de kan lita på att alla kommer att tas hand om.

För att bli av med grundorsaken till energikrisen underströk Marin vikten av att Finland och Europa blir mer energisjälvförsörjande och ökar produktionen av ren energi.

– Detta åstadkommer vi genom investeringar i nya teknologier och i den gröna omställningen.

Statsministern underströk att Europa måste bli mindre beroende av sådana länder som inte delar våra gemensamma värderingar.

– Målet för SDP är att trygga välståndet och utkomsten för vanliga finländare samt möjligheten att leva ett gott liv oberoende av individens förutsättningar.

Enligt Marin kan målet nås med hjälp av en ansvarsfull ekonomihushållning som möjliggör tillväxten i framtiden utan att upprepa misstag som har begåtts i det förflutna. Statsministern betonade rättvisan och långsiktigheten i SDP:s ekonomiska linje.

Statsministern summerade SDP:s linje med hjälp av fyra siffror: 2, 4, 60 och 80. Ett av målen är en bestående tillväxt på två procent per år.

– Det når vi med hjälp av beslut som förstärker produktiviteten och förtroendet i samhället samt med en aktiv sysselsättningspoliitk.

Siffran fyra har med satsningar på forskning och utveckling samt innovation att göra.

– Vi vill strikt hålla fast vid de gemensamt överenskomna FoUI-satsningarna på fyra procent. Framtidens arbete, välstånd och förutsättningar för ny tillväxt skapas med forskning, utvecklingsarbete och innovationer, konstaterade Marin.

– Finland tävlar i världen med kunnande, hög teknologi och med smarta sätt att göra saker, sade Marin och poängterade att siffran 60 syftar på antalet högutbildade bland befolkningen under 35 år på 2030-talet.

Statsministern åberopade att Finland behöver en atmosfär där man kommer överens om saker. Ett viktigt mål är en ambitiös närings- och industripolitik som man kan komma överens om tillsammans.

– Att påskynda tillväxten med strukturella förändringar och smarta investeringar kan resultera i betydligt mer rörelseutrymme för oss i ekonomihushållningen.

Marin betonade att man kan vara nöjd med den rekordhöga sysselsättningsgraden. Siffran 80 syftar på SDP:s mål på en sysselsättningsgrad på 80 procent som det gäller att åstadkomma under nästa regeringsperiod.

– En hög sysselsättningsgrad skapar delaktighet, välstånd och möjligheter för människorna. Samtidigt är det ett centralt element som håller statens ekonomi ihop.

Statsministern nämnde också full sysselsättning som ett viktigt mål för SDP. Det innebär en situation där arbetslösheten hålls permanent under fem procent.

– Utöver mängden arbete är också dess kvalitet av vikt, sade Marin och hade ett budskap till arbetsmarknadens parter om att värna om avtalskulturen som är en viktig styrka för Finland. Stabiliteten i arbetslivet och rejäla arbetsvillkor lämnar utrymme också till annat än arbete.

Förutom för SDP:s recept för tillväxt och sysselsättning nämnde Marin anpassningsåtgärderna. Hon nämnde luckor i skattebasen och behovet att ta till åtgärder mot skattesmitning. Då kan staten samla in inkomster på ett rättvist sätt utan att höja skatterna för låg- och medelinkomsttagarnas löner och pensioner.

– Anpassningarna kan dessutom genomföras utan nedskärningar i socialskydd, utbildning eller andra tjänster i kärnan av välfärdsstaten.

Marin betonade att det är viktigt att inkomster och utgifter noteras i statsbudgeten med lika stor vikt. Ramförfarandet bör enligt SDP förnyas så att man tar i beaktande ändringar i skattesystemet. SDP vill minska på skapandet av skattestöd som försvagar den offentliga ekonomin.

– Den ekonomiska politiken bör göras med sikte på framtiden men också så att man lär sig från gamla misstag, sade Marin och påpekade att det förflutna visar att man inte kan skapa tillväxt genom att skära ned från offentlig service och från låginkomsttagare eller genom en snävare skattebas. Hon varnade för Samlingspartiets förslag att skära ned i arbetslöshetsskyddet och i bostadsstödet, samtidigt som man är beredd att ta nya lån för att finansiera skattesänkningar för de rika.

Marin kallade stora skattesänkningar och nedskärningar i socialskyddet under en tid som inflationen stiger och köpkraften minskar en ansvarslös och orättvis kombination.

– I grund och botten handlar det om ett val mellan kalla värderingar och försvaret av vanliga människor, konstaterade Marin.

– Vi socialdemokrater utgår från att man måste ta hand om alla i osäkra och svåra tider.

Enligt Marin är SDP redo för tuffa beslut men de måste fattas på ett rättvist sätt.

– Vi vill bygga Finland genom att komma överens och förhandla.

Statsministern påpekade att riksdagsvalet i april avgör Finlands riktning.

– Väljer vi den socialdemokratiska riktningen som ser mot framtiden – ett Finland som tryggar välståndet, arbetet och kunnandet, eller en högerpolitik som har fastnat i gamla läror och trampar ner på de mindre bemedlade? Väljer vi en linje som ökar rättvisan eller en linje som ökar ojämlikheten?

Marin lovade att SDP kommer att arbeta hårt för att finländare mår bättre i framtiden och för landets framgång.

– Vi kommer att knacka dörr, ringa till väljare och ta kontakt genom sociala medier. Vi är öppna för samtal och vill erbjuda vårt program för varje väljare att analysera.

Till sist önskade sig statsministern att SDP får fortsätta att bygga ett bättre, hållbarare och tryggare Finland, tillsammans med alla finländare.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE