MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Ledare: Världen 100 år senare

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Folke Sundman, styrelseordförande för Arbetarförlaget.

Det 100-åriga Finland står inför samma vägval som resten av Europa och världen. Vi vill till allt pris undvika den typen av världsbränder staten Finland uppstod i och upplevt under sin självständiga historia.

 

LEDARE – Skriven för ABL:s jubileumsutgåva Finland 100 år

 

Europa stod fortfarande i brand i slutet av 1917 när Finland blev självständigt. Oktoberrevolutionen och bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland var den världshändelse som skapade momentum för den finländska statliga frigörelsen. Första världskriget fick sitt formella slut ett år senare, men före det hann Finland uppleva ett blodigt inbördeskrig som satt sina djupa spår i självständighetstidens historia. Man fick ett slut på det första storkriget, men skapade samtidigt grogrunden för det som komma skulle. Det andra världskriget, som också Finland drogs med i.

Nu 100 år senare står varken Europa eller världen i brand. Världen, Europa och Finland har genomgått kolossala förändringar, mestadels till det bättre. Världsfreden har hållit, med Förenta Nationerna som dess främst garant. Europas kartor och gränser har ritats om, med den Europeiska Unionen som det ledande efterkrigstida fredsprojektet. Finland har utgjort en del av det nordiska välfärdsbygget, och vårt kanske mest aktningsvärda epitet internationellt är Finland som fredsbevarandets stormakt.

Men det pyr ordentligt, både på och under ytan. De mörka skuggorna växer. Över världen och Europa, och därför oundvikligen också över Finland.

 

De senaste åren utgör en ofantlig paradox i den internationella politiken.

Så sent som hösten 2015 godkände FN:s generalförsamling enhälligt en ny global agenda fram till 2030 och ställde upp 17 helhetsmässiga mål för hållbar utveckling. Ett par månader senare kulminerade de utdragna globala klimatförhandlingarna i Parisavtalet, som är en handlingsplan för att bromsa den förödande klimatförändringen. Allt detta har skapat en stabil grund för multilaterala strävanden att trygga en hållbar och rättvis ekonomisk, social och ekologisk utveckling i världen.

Men samtidigt har nya orosmoln dykt upp, och dessa stormvarningar har växt sig allt starkare under det gångna året.

Spänningen har dramatiskt ökat i Europa. Den konstruktiva dialog som utvecklats mellan Västeuropa och Ryssland, mycket som en produkt av OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa) positiva roll, har ersatts av fördjupat missförtroende och med den olagliga ryska ockupationen av Krim som den mest dramatiska konsekvensen. EU:s aktiva roll i den globala politiken har försvagats, och framtiden ser nu ännu osäkrare ut efter Storbritanniens Brexit.

Valet av miljardären och populisten Donald Trump till USA:s president har gett ytterligare fart åt denna utveckling. Han hotar att drastiskt försvaga FN:s ställning och att omintetgöra Parisavtalet. Han hotar att stjälpa de också annars bräckliga strävandena till en internationell reglering av handel och investeringar med nya handelskrig och protektionism. Och han  verkar bana vägen för styrke- och stormaktspolitikens återinträde på  världspolitikens arena, på bekostnad av små staters möjlighet att påverka världsutvecklingen. Och med en ny kapprustningsspiral som en sannolik konsekvens.

Och omkring och över allt detta slås vi av en allt bredare enighet i världssamfundet om de växande negativa följderna av den nyliberala ekonomiska globaliseringen och frigörelsen av marknadskrafterna. En stadigt ökande koncentration av världens förmögenhet i händerna på en handfull superrika magnater och en växande social ojämlikhet  – mellan och inom världens alla länder. Med en ökad fattigdom och bl.a. växande flyktingströmmar som följd i de länder som drabbas värst.

 

Det 100-åriga Finland står inför samma vägval som resten av Europa och världen. Vi vill till allt pris undvika den typen av världsbränder staten Finland uppstod i och upplevt under sin självständiga historia. Vi bör samarbeta med dem som som sluter upp bakom FN:s nya globala agenda för en hållbar och fredlig utveckling. Vi bör samarbeta med dem som försöker rehabilitera EU framför allt som en positiv aktör i den globala utrikes- och utvecklingspolitiken och ett socialt och rättvist Europa. Och vi bör framför allt samarbeta med dem som vill tillvarata den nordiska välfärdsmodellens bästa egenskaper och resultat och fortsätta samhällsbygget på den grunden. Kärnan i allt detta är vår närmaste bundsförvant, den nordiska socialdemokratin.

 

Diskussion

FSD Österbotten: Landskapen bör få egen beskattningsrätt

”Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.”

 

DEBATT

 

SDP har alltid talat för att service på patientens modersmål bäst tryggas genom en god offentlig vård.

För att de nya landskapen, som den borgerliga regeringen vill införa, ska kunna planera och utveckla sin verksamhet behöver de ha en stark självbestämmanderätt och beskattningsrätt.

Som förslagen nu är framlagda kommer landskapen att vara helt beroende av statens välvilja och kriterier för finansieringen. I många fall kommer landskapen inte att ha andra alternativ än att skära i servicen för att balansera budgeten. FSD Österbotten anser att om vi här i Finland menar allvar med att inrätta autonoma och livskraftiga landskap så är det alldeles självklart att landskapen borde få egen beskattningsrätt.

Regeringen har gett antydningar om att beskattningsrätten ska komma i något skede, men det är fortsättningsvis oklart när. Det räcker inte med att tillsätta en utredning. Regeringen bör genast ge över ansvar och beskattningsrätt till landskapen.

Landskapen måste redan från början kunna välja mellan att skära i utgifter eller att öka inkomsterna. Ett landskap med beskattningsrätt kan arbeta för att höja sysselsättningen och öka tillväxten i regionen för att därmed öka skatteinkomsterna.

Då det kommer till vårt landskap Österbotten ser det ut som att den statliga finansieringen kommer att skäras ner med mer än åtta miljoner på sex år enligt den senaste beräkningen.

Och det är bara beräkningar. Det kan ännu bli mycket större nedskärningar.

Vi inom FSD Österbotten anser att detta är både orättvist och galet. Landskapen borde få möjlighet att finna sin roll och utveckla sin verksamhet i lugn och ro. Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.

 

FSD Österbotten

 

Läskunnigheten halkar efter

Kuva: Jari Soini

I fjol firade man 500-årsjubileet för reformationen. En av de viktigaste värderingarna som den lutherska läran medförde var idén om jämlikhet, om att alla människor är jämlika. Man ville till exempel att alla ska kunna läsa. För att få folk att lära sig läsa, belönades läskunniga med lov att ingå äktenskap. Förr lärde kyrkan både kvinnor och män att läsa på husförhör, senare tog folkskoleväsendet över denna viktiga uppgift.

 

Luthers läror stämmer i dag mer än på länge, för antalet svaga läsare och skrivare har ökat redan i två decennier. Denna oroande trend kom fram i de senaste PISA-mätningarna från 2015. Finland placerar sig fortfarande i läskunnighet på toppnivå, fjärdeplats, i jämförelse med 73 länder. Samtidigt finns det ändå ungefär 6 000 unga, det vill säga 11 procent av finländska ungdomar, som slutar grundskolan fastän de förstår och tillgodogör sig texten så dåligt att de inte klarar sig i vardagliga situationer. De har så svaga läskunskaper att det kan sätta stopp för vidareutbildning och arbetslivet. Andelen svaga läsare har ökat bland både flickor och pojkar, men särskilt gäller det pojkar. Hur är det möjligt att nio år i grundskolan ger så svaga resultat?

 

Varför är läskunnigheten då så viktig? Läsning och skrivning är metakunskaper som behövs när man studerar olika läroämnen och i livet överhuvudtaget. Vi lär oss genom att läsa och gör våra kunskaper synliga genom att skriva. Det är svårt att svara på skrivna uppgifter i matematik om man inte på riktigt förstår vad som sägs i texten.

 

Läskunnigheten utvecklar förmåga att tänka, uppfatta och förstå stora, komplicerade helheter samt ger kunskaper att se orsakssammanhang och skaffa sig information. Den utbreder förståelse för världen och förbättrar förmåga att upptäcka vad som är sant och vad som är lögn. Det sistnämnda är särskilt viktigt i den nuvarande digitala världen där rätta nyheter och alternativa sanningar konkurrerar om läsarens uppmärksamhet.

 

Läs- och skrivkunskaper behövs i alla skeden i livet. Hela det organiserade samhället grundar sig på information. Allt fler tjänster kommer att flytta till nätet där man ska kunna sköta sina ärenden på e-formulär via självbetjäning. Enbart det att man vill sköta ett ärende  på folkpensionsanstalten, FPA, kräver språkliga kunskaper. Vad händer då för dem som inte har dessa kunskaper?

 

På individuell nivå säkerställer läskunnigheten barns och ungas möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den är nyckeln utan vilken man inte kan öppna dörrar till ett meningsfullt liv. Läskunnigheten förhindrar också känslan av utanförskap och utslagning samt social ojämlikhet.

 

Luthers krav på att var och en har rätt till att kunna läsa och dess betydelse för jämlikheten är mycket aktuellt också idag. Trots att föräldrars och familjers betydelse för att läsa för barnen och för att uppmuntra läsning är viktiga, kan läskunnigheten inte lämnas endast till deras ansvar, eftersom det leder till ojämlikhet bland barnen.

 

Läskunnighet är en sådan sak som samhället och skolan bör ta huvudansvaret för. En central lösning för att förbättra läskunnigheten bör vara uppdatering av läroplanen och undervisningsmetoderna. Ett bra exempel på att främja saken kunde vara att enligt Norges modell grunda centrum för läsning och skrivning, som skulle samla ihop olika parter för att göra försök, skapa material och lärmiljöer samt öka förståelse för läs- och skrivkunnigheten. Låt oss sträva efter att var och en ungdom har ordet i sin makt!

 

Skribenten är riksdagsledamot för SDP och ledamot av riksdagens kulturutskott

Diskussion

Feminism i fredsarbetet

Nedrustning, jämställdhet och samarbete har krävts av feminister i internationellt fredsarbete.

Lue lisää

Diskussion

För att kunna leva

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Medan jag tittar på strösändningar från olympiska spelen i Sydkorea, i PyeongChang undrar jag… Vadå? Jo, jag undrar hur grannlandet Nordkorea uppfattar det hela?

Enligt nordkoreanska resonemang är Sydkorea en kloak, en utfattig koloni till de amerikanska svinen. Amerikaner omtalas aldrig bara som amerikaner, det är för respektfullt. Amerikanska svin är den korrekta benämningen.

Jag läser detta i en bok av Yeonmi Park, In Order to Live, från 2015. Den svenska utgåvan är från 2016 och heter För att kunna leva – en nordkoreansk flickas resa till frihet. Boken är en grym vittnesbörd, en brutal historia om svält, sjukdom, okunskap, avgudadyrkan av ledarna och grova förvrängningar av hur världen utanför landet ser ut och fungerar.

Ett ord som KÄRLEK existerar inte, om du undantar den dyrkan som ägnas tre generationer av diktatorer, Kim Il Sung, Kim Jong Il och Kim Jong Un.

År 2007 lyckas Yeonmi fly över Yalufloden tillsamman med sin mamma. Hon är då 13 år gammal. Hennes två år äldre syster Eunmi har försvunnit tidigare under flykt till Kina. Flickornas pappa har dött i cancer, kremerats och samlats ihop medan askan ännu var varm och begravts på en bergssluttning. Ingen urna används, ben och aska samlas i en papplåda med faderns fotografi.

 

Flickorna drömde om att få äta sig mätta. En hink med bröd, tyckte Yeonmi. Tio hinkar med bröd, tyckte Eunmi. Nej, hundra hinkar med bröd, tyckte Yeonmi. Deras barndom var en ständig kamp mot svält, kyla, brist på elektricitet och rent vatten. De kunde stå i timmar i kö med ett ämbar för att få det fyllt.

De lärde sig leva med ett dubbelseende, på morgonen kritik av kapitalismen, på eftermiddagen köande för att kanske skaffa illegalt insmugglad sydkoreansk kosmetik.

När deras pappa fängslas och torteras för smuggling reser deras mamma för att hjälpa honom. Hon lämnar flickorna en månad ensamma, 8 och 10 år gamla med en säck ris och lite matolja. Och hoppas att de skall klara sig. Riset tog förstås slut. Och utan hjälp av grannar som delade med sig av det lilla de hade så hade flickorna svultit ihjäl. På den här tiden låg döda spädbarn i gränderna. Och bakom sjukhusen staplades liken upp som en vedtrave medan råttorna tuggade på dem. De började med ögonen, för de var mjuka.

 

Yeonmis resa mot friheten innebär så många fasor att det är ofattbart att flickan, senare kvinnan, klarat sig med förståndet i behåll. Hon såldes som slav, utsattes för våldtäkter av människosmugglare, arbetade med trafficking (hennes egen mamma såldes), var själv offer för trafficking, arbetade med en sexchat på nätet. Och tar sig slutligen genom Gobiöknen i 40 minusgrader vidare.

 

Fem år senare är hon toppstuderande vid ett universitet i Seoul med polisadministration som huvudämne. Och har förenats med både sin mamma och sina storasyster.

Hon behövde inte mera drömma om en hink med bröd.

Vid 21 års ålder är hon en kämpande människorättsaktivist. Men Nordkoreas propaganda har stämplat henne som “En giftig svamp som växte ur en sophög”!

Bokens titel För att kunna leva är ett citat av författaren Joan Didion: För att kunna leva berättar vi historier för oss själva.

Yeonmis bok tillägnas henne familj och alla i världen som kämpar för frihet.

 

Diskussion